จิน สามี หนิง ฟาดแรง กินพริกไทยยังไงให้โง่

เ รี ย ก ได้ว่า คุ้ น หน้า คุ้ น ตากันเป็นอย่างดี สำหรับ “จิน จรินทร์ ธ ร ร ม วั ฒ น ะ”

ส า มี คู่ชี วิ ต ของผู้ จั ด นั ก แ ส ด ง พิ ธี ก ร ชื่อ ดั ง อย่าง “หนิง ปณิตา”

ที่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ ช า ว เ น็ ต และ แ ฟ น ค ลั บ ผิ ด ห วั ง อย่างแน่นอน หลัง โ พ ส ต์ ถึง “พริกไทย”

จิน ได้ โ พ ส ต์ ภาพข้อความผ่าน ไ อ จี ส่วนตัว ฟ า ด แ ร ง แบบไม่ ยั้ ง เลยทีเดียว ว่า

“ต่อไปนี้จะกินพริกไทย ต้องคิดก่อนนะ ก ลั ว พริกไทย ห ม ด อายุ เ ห ย า ะ ใส่ อ า ห า ร แล้วเดี๋ยวจะ โ ง่ ”

โดยระบุ แ ค ป ชั่ น ภาพนี้ว่า กินพริกไทย เ ย อ ะ ๆ มันก็อร่อยนะ ฉ ล า ด ด้วย ฉ ล า ด ยังไง แต่ไม่ โ ง่ แน่ น อ น

ทำให้มี ช า ว เ น็ ต แ ฟ น ค ลั บ เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ จำนวนมาก อ า ทิ แ ร ง มากกก พ่ อ จิน!! ส ะ ใ จ ดีค ะ ,

กินพริกไทยยังไงให้ โ ง่ และ เ จ็ บ ป ว ด , เหมือนแต่ก่อนก็ เ ค ย มี ข่ า ว นานมาแล้วนี่ตัวเอง เป็นต้น

ภาพของ จิน จรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *