หมอบี พูดถึงแตงโม เรื่องทั้งหมดไม่ใช่อุบัติเหตุ ทุกจุดมีเงื่อนงำ

“ห ม อ บี ทู ต สื่ อ วิ ญ า ณ” ได้พูดใน ร า ย การ ทู ต สื่ อ ข่าว เ กี่ ย ว กับ ค ดี “แตงโม นิดา” เมื่อ 14 มี.ค.65 ที่ผ่านมา

ว่า ผมไม่ ยุ่ ง เรื่อง ค ดี อยู่แล้ว แต่คนทั้ง ป ร ะ เ ท ศ และต่าง ป ร ะ เ ท ศ เห็นแล้ว มั น ส ะ เ  ทื อ น ใจ เพราะ มั น ไม่ใช่ อุ บั ติ เ ห ตุ

แต่นี่ มั น แบบ อุ๊ ย ต า ย ละ เ ผ ล อ พูดไปละ มีหลาย สื่ อ ที่อยากให้ผม อ อ ก ไป ช่ ว ย พูด แต่ไม่ รั บ เพราะ มั น ไม่ใช่ เ รื่ อ ง ของเรา

แต่ก็ ย อ ม รับว่า มั น ส ะ เ ทื อ น ใจเป็นเรื่องที่รับ ไ ม่ ไ ด้ และไม่ โ อ เ ค จากนั้น ห ม อ บีจึงได้ เ ล่ า เรื่องโดยบอกว่าเป็น นิ ท า น

และ ย้ำ ว่าไม่ต้อง เ ชื่ อ “เพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง ช ว น ขึ้นเรือ คงไม่ได้ ช ว น ขึ้ น มาเล่นๆ เป็นเรื่องที่มี เ งื่ อ น  งำ ทุก จุ ด

ไม่รู้ใคร ผิ ด ใคร ถู ก แต่ พ ฤ ติ ก  ร ร ม หลายอย่าง ผิ ด ปกติ มีเรื่อง ร า ว หนึ่ง เ กิ ด ขึ้ น คนๆนั้นรู้และ ไ ม่ พ อ ใจไม่รู้มาก่อน

ว่าจะ โ ด น ไปทำ อ ะ ไ ร คนพาไปไม่ได้ เ จ ต น า ฆ่ า แต่นำไปให้ใคร สั ก คน เ จ้ า ตัวรู้ จึ ง ไม่ พ อ ใจ จ น เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ พ ล า ด พ ลั้ ง”

ห ม อ บีบอกว่า มีคนบอกให้ ป ล่ อ ย ไป อ ย่ า ให้ยาว แต่คิดว่าไม่ดี ก ลั บ มาหาดีกว่า ผม เ ชื่ อ ว่าทุกคนคิดได้

แต่ ทำ ไ ม เ จ้ า หน้าที่ดูคิด ไ ม่ ไ ด้ “แต่ไม่ว่า ผ ล จะออกมาเป็น ยั ง ไ ง ก ฎ แ ห่ ง ก ร ร ม จะตามไปตลอด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *