เผย ไฮโซปอ โรเบิร์ต ปลงผมบวชเงียบ

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่หลายคนต่าง ค้ า ง ค า ใ จในเรื่องของ ค ดีการ เ สี ย ชี วิ ต แตงโม นิดา ที่ พ ลั ด ตกเรือ

ขณะไป ล่ อ ง เรือกับแก๊งเพื่อน 5 คน โดยมี ไ ฮ โ ซ ปอ โรเบิร์ต จ๊อบ แซน และผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัว กระติก

ซึ่งทางด้าน ไ ฮ โ ซ ปอ และโรเบิร์ต นั้นเข้าไป ก ร า บ ขอ ข ม า กับคุณแม่ แล้วได้เผยกับ สื่ อ ว่า

ตนนั้นจะ บ ว ช เพื่อ อุ ทิ ศ บุ ญ ให้กับแตงโม แต่ก็ถูก ก ร ะ แ ส ตี ก ลั บ อย่างหนัก เนื่องจากทั้งคู่เป็น ผู้  ต้ อ ง ห า

และ ค ดี ยังไม่จบ ที่มองถึงความไม่ เ ห ม า ะ ส ม ต่อมาได้มีการ ยื น ยั น ว่า จะไม่มีการ บ ว ช

เพราะ ขั ด ต่อ คำ สั่ ง ของ ม ห า เ ถ ร ส ม า ค ม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการ ตั ด สิ น ใ จ ของ พ ร ะ อา จ า ร ย์ อุเทน ที่เป็นเจ้า อ า ว า ส วั ด ท่าไม้

ล่าสุด ทางด้านของ วั ด ท่าไม้ ไม่มีการ เ ต รี ย ม ก าร จั ด งานใดๆ และได้มีรายงานว่า ทั้งปอ และโรเบิร์ต ได้เดินทางไปที่

ธ ร ร ม ส ถ า น วิ โ ม ก สิ ว า ลั ย แบบเงียบๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนผึ้ง ราชบุรี และได้ บ ว ช พ ร า ม ห ณ์ แบบ โ ก น หั ว

โดยมี พ ร ะ อ า จ า ร ย์ อุเทนทำ พิ ธี ให้ มีแค่คน ส นิ ทที่ร่วม พิ ธี บ ว ช หลังจากนั้นได้มีการเผยว่า ทั้งคู่จะออก ธุ ด ง ค์ ทันทีกับ พ ร ะ อ า จ า ร ย์ อุเทน

 

ปอ

เบิร์ต

ปอ กับ โรเบิร์ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *