หมอช้างเผยถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตา มีผลถึง12ราศี ราศีใดได้โชคมั่งคั่ง ราศีใดต้องระวัง

“ห ม อ ช้าง ทศพร ศรีตุลา” เ ผ ย ค ลิ ป EP พิ เ ศ ษ ดาว ร า หู ย้าย ร า ศี ครั้งใหญ่ 2565 ดาว ร า หู จะ ย้ า ย ทุกปีครี่ง

ครบวันที่ 30 มีนาคม 2565 ส่ ง ผ ล ถึง 12 ราศี กลุ่ม ร า ศี ที่ ร า หู ย้ า ย ออก คือ ราศีพฤษภ และ ราศีพิจิก

โดย เ ฉ พ า ะ ราศีพฤษภ เ จ้ า ภาพ แต่จะมี ข่ า ว ดี หลัง 30 มีนาไปแล้ว ค ว ร ไ ห ว้ ส่งหรือ อ ธิ ษ ฐ า น ส่ง ราศีพิจิก คือ เ จ้ า ภ า พ ร่ ว ม สิ่งไม่ดีจะ อ อ ก ไป

ราศีที่ ร า หู กำลังจะ ย้ า ย เข้า ได้แก่ ราศีเมษ และราศีตุลย์ เรียกว่า ร า หู เ ท วี โ ช ค ส่ง ผ ล ค่ อ น ข้างดี

ราศีเมษ ร า หู เ ท วี โ ช ค เข้ามา จึงไม่ น่ า ก ลั ว และอาจ ส่ ง ผ ล ดี โ ช ค ล า ภ เ งิ น ท อ ง มั่ ง คั่ ง ร่ำ ร ว ย มากยิ่งขึ้นด้วย

ราศีตุลย์ เปิด โ ล ก ทั ศ น์ ใหม่ ทำอ อ น ไ ล น์ ธุ ร กิ จ ต่างประ เ ท ศ จะดี ต้องเป็นงานไม่ เ ค ย ทำมาก่อน จะ สำ เ ร็ จ ก้ า ว หน้า

ส่ ว น ราศีที่ได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ เป็นราศีมังกร ราศีกุมภ์ยังไม่น่า ห่ ว ง ส่ง ผ ล ดีงาน การ เ จ ร จ า ส่ง ผ ล ดี ก้ า ว หน้า

ราศีมีน เ ตื อ น เรื่อง เ งิ น มี เ ก ณ ฑ์ เ สี ย เ งิ น มาก , ราศีเมถุน จะมี ข่ า ว ดีเรื่อง โ ช ค ล า ภ , ราศีกรกฎ จะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เรื่องการทำงาน

ราศีสิงห์ จะมี ข่ า ว ดีความ ก้ า ว หน้า เ ลื่ อ น ตำแหน่ง , ราศีกันย์ ดวงดี ขึ้ น จะ สำ เ ร็ จ ก้ า ว หน้า , ราศีธนู ร า หู ย้ายส่ง ผ ล ดี ได้โ ช ค ล า ภ

สำหรับ เ ค ล็ ด ลั บ ไ ห ว้ พ ร ะ ร า หู ด้วยตัวเอง ฤ ก ษ์ แนะนำ 20.12 น. คืนวันพุธที่ 30 มี.ค.65 เวลา ไ ห ว้ หันหน้าไปทาง ทิ ศ ตะวัน ต ก เ ฉี ย ง เหนือ ทิ ศ พ ร ะ ร า หู ของ ไ ห ว้ 8 อย่าง 12 อย่าง ซุปไก่ น้ำอัดลมดำ กาแฟดำ ขนมเปียกปูน เฉาก๊วย ขนมสีดำ ช็อกโกแล็ต ง ด จุ ด ธู ป ก็ได้ ตั้ ง จิ  ต อ ธิ ษ ฐ า น เ อ า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *