หมอบี เล่านิทาน ลั่นไม่ใช่อุบัติเหตุ แตงโม

สำหรับ นายเสกสันน์ หรือ หมอบี ทู ต สื่ อ วิ ญ ญ า ณ ได้มาออกรายการ ทู ต สื่ อ ข่ า ว โดยเผยถึงเรื่องราวของคดีการ เ สี ย ชี วิ ต น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา

ที่ พ ลั ด ตกเรือ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า นั้น ซึ่งเจ้าตัวว่า ในเรื่องของ ค ดี นั้นตนไม่เข้าไป ยุ่ ง อยู่แล้ว และเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ ส ะ เ ทื อ น ใ จ กับทุกคน

เพราะมันไม่ใช่เรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ โ ร ค ภั ย ต่างๆ และหมอบีทำท่า ต ก ใ จ ว่า ตนนั้น ห ลุ ด พูดออกไปแล้ว

ต่อมาได้เผยอีกว่าก่อนหน้านี้ ได้มีคน ติ ด ต่ อ มาหา เพื่อให้ไป ช่ ว ย พู ด เรื่องของสาวแตงโม แต่ตนไม่รับ

เนื่องจากคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องของตน แต่ก็ ย อ ม รั บ มันก็รู้สึกถึงความ ส  ะ เ ทื อ น ใ จ กับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่เกิดขึ้น

หลังจากนั้น ห ม อ บี ก็ได้เผยถึง นิ ท า น เรื่องหนึ่ง ที่ว่าไม่ต้อง เ ชื่ อ ก็ได้ ระบุว่า ได้มีคน ก ลุ่ ม นึง ชวน บุ ค ค ล หนึ่งไปลงเรือ และไม่ได้ชวนมานั่งเล่น

เพราะเรื่องนี้มี เ งื่ อ น งำ หลายอย่าง ก็ไม่รู้ใคร ถู ก ผิ ด แต่มีการ ก ร ะ ทำ บางอย่าง ผิ ด ป ก ติ  แล้วได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ เกิดขึ้น

ที่ตอนแรกไม่รู้ว่าจะ เ กิ ด อ ะ ไ รขึ้นกับตัวเอง พอ บุ ค ค ล ที่ถูกพาขึ้น เ รื อ รู้ว่าถูกจะพาไปให้ใคร ก็ รู้ สึ ก ไม่พอใจ และ เ กิ ด การ พ ลั ด พ ลั้ งขึ้น

ต่อจากนั้นก็มีคนให้ ป ล่ อ ย ไป เดี๋ยวเรื่องจะ ย า ว แต่ ก ลั บ มา คิด ว่าคงไม่ดี จึงมาหา แล้วทำให้เป็น อุ บั ติ เ ห ตุ

ซึ่งหลายคนจะเห็นว่ามันมีความ ผิ ด ป ก ติ หมด และก็คิดได้ ซึ่งมันน่า แ ป ล ก ตรงที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ คิดไม่ได้ ทั้งนี้ด้านหมอบีได้ทิ้งท้ายว่า ก ฎ แ ห่ ง ก ร ร ม จะตามไปตลอด

ห ม อ บี

เสกสันน์

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *