เปิดหน้าดาราสาว รับช่วงต่อแตงโม ในละครเรื่องคุณชาย

เป็นเรื่องที่ไม่มีใคร ค า ด คิ ด กับการ จ า ก ไปของ น า ง เ อ ก ส า ว “แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)”

ที่ พ ลั ด ต ก เรือกลางแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จ น เ สี ย ชี วิ ต

ตลอดเวลา 3 วันที่มีการ จั ด งาน พิ ธี ไว้ อ า ลั ย นั้นก็มีพี่น้องทั้งในและนอก ว ง ก า ร เดินทางมา ร่ ว ม ไว้ อ า ลั ย

เมื่อวานนี้วัน สุ ด ท้ า ย มีเพื่อนๆ นั ก แ ส ด ง มา ร่ ว ม ส่งแตงโม ขึ้ น ส ว ร ร ค์ เป็นครั้ง สุ ด ท้ า ย กันอย่าง ห น า แ น่ น

โดยมี “โตโน่ ภาคิน , นิก คุณาธิป” รวมถึงเพื่อนๆใน ว ง ก า ร อีกหลายคน และหลายคนก็ ท ร า บ ดี

ว่าตอนนี้แตงโมกำลังมี ล ะ ค ร ที่ยัง ถ่ า ย ทำ ไ ม่ เ ส ร็ จ นั่นก็คือ “คุ ณ ช า ย (ละคร ต ร ะ กู ล เรือน) ช่องวัน31

มี นั ก แ ส ด ง มากมาย เช่น “ป็อก ปิยะธิดา” เป็นต้น เหลืออีกเพียง 10 เท่านั้น ก็เป็น อั น เ ส ร็ จ

ทำให้มี นั ก แ ส ด ง มากความ ส า ม า ร ถ มารับ ช่ ว ง ต่อ และไม่ใช่ใครที่ไหน “เป้ย ปานวาด” น า ง ร้ า ย ตั ว แ ม่ นั่ น เ อ ง

ภาพของ เป้ย ปานวาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *