รอยเลือดแตงโม ถูกพบบนเสื้อ กระติก

ก่อนหน้านี้ ทางนายอัจฉริยะ ได้ออกเผยถึงเรื่อง ค ร า บ เ ลื อ ด ของแตงโม ที่ถูกพบบน เ สื้ อ 1 ใน 5 คนบนเรือนั้น ซึ่งเป็นผู้หญิง

จึงทำให้หลายคนต่าง ส น ใ จ เป็นอย่างมาก กับ ป ร ะ เ ด็ น นี้ ล่าสุด ทางด้านแซน ได้มาออก ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ที่มี พิ ธี ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย

โดยทางด้านแซน ก็ยัง ยื น ยั น ว่า แตงโมนั้น ต ก ท้ า ย เ รื อ เรื่อง บ า ด แ ผ ล ก็ให้เป็นเรื่องของ นิ ติ เ ว ช และก็เห็น ชี้ ชั ด ว่าตกท้ายเรือ แล้วก็ได้ ชี้ แ จ ง ถึงเรื่อง มี ด K2

ที่มีภาพออกมาว่า ค น บ น เ รื อ ถือ มี ด ด้านแซนจึง ยื น ยั น ว่า ไม่มี จะเอาทำ อ ะ ไ ร ในเมื่อบน เ รื อ มีที่เปิด ข ว ด ไ ว น์ อยู่แล้ว

ต่อมาก็ได้เผยถึง ป ร ะ เ ด็ น เรื่อง ค ร า บ เ ลื อ ด ที่ถูกพบบน เ สื้ อ ของคนบนเรือ 2 จุด ด้านแซนจึงว่าให้กระติกเป็น ค น พู ด เอง เพราะเป็นเรื่องของกระติก

ยิ่งทำให้หนุ่ม ต ก ใ จ อย่างมาก เนื่องจากไม่มีใครพูดเลย ซึ่งด้านแซนก็บอกว่า ส า ม า ร ถ พูดได้ ป ร ะ เ ด็ น นี้กระติก ใ ห้ ก า ร กับ พ นั กง า น ส อ บ ส ว น แล้ว

ด้าน ท น า ย ของแซนจึงเผยว่า พูดตาม ห ลั ก ฐ า น ของ นิ ติ เ ว ช และก็ไม่ได้บอกว่า คราบ เ ลื อ ด บนเสื้อนั้นเป็นการ ทำ .ร้ .า. ย ร่างกาย ทั้งนี้ ด้านหนุ่ม ได้ ติ ด ต่ อ ไปหากระติก

โดยกระติกได้ ยื น ยั น ว่า มี ค ร า บ เ ลื อ ด บนเสื้อจริง แต่ผล ดี เ อ็ น เ อ ออกเป็น 2 คน เพราะตนกับแตงโม แ ล ก เ สื้ อ ผ้ า กันใส่ปกติอยู่แล้ว

และชุดก็เป็นของแตงโม มี ห ลั ก ฐ า น ว่า ตนทักไปถาม ได้ข า ย ชุดนี้หรือยัง ก็เคยส่งให้หนุ่มดูแล้ว

และ เ ว ล า ข า ย ก็จะไม่ได้ ซั ก จะ ข า ย ทั้ง ป้ า ย ส่วนเรื่องของ ป ร ะ เ ด็ น นี้ ตนถูก ส อ บ ส ว น และใ ห้ ก า ร ไปหมดแล้ว

กรรชัย

แซน

กระติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *