มดดำ​ เผย​ ไปศาลเก่าแก่​ เลขออกตรงๆ

ฮื อ ฮ า กันสุดๆ หลัง ส ล า ก กิ น แบ่ง รั ฐ บ า ล ออก ร า ง วั ล ง ว ด ประจำวันที่ 1 มิ.ย.2565 โดย ร า ง วั ล ที่ 1

อ อ ก หมายเลข 319196 ร า ง วั ล เลข ท้ า ย 2 ตัว อ อ ก หมายเลข 02 ร า ง วั ล เ ล ข หน้า 3 ตัว

อ อ ก 817 , 679 ร า ง วั ล เลข ท้ า ย 3 ตัว อ อ ก 213 , 652 สร้างความ ฮื อ ฮ า มากสำหรับเลข ท้ า ย

2 ตัว 02 เพราะล่าสุด “มดดำ คชาภา” ไป ศ า ล ร้ อ ย ปีแห่งแรกของ ปู่ อื อ ลื อ โดยเพิ่ง เ ค ย ไปครั้งแรก

และเคยสร้าง ปู่ อื อ ลื อ ไว้ เบื้องต้นเป็น ศ า ล ที่ไม่มีอะไรเลย เป็น ศ า ล ไม้เก่าๆ มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่างๆ เ กิ ด ขึ้น

มดดำ บอกใน ร า ย การ แ ฉ ช่วงหนึ่งด้วยว่า นำ ปู่ อื อ ลื อ ที่สร้าง เ ส ร็ จ เป็นปีแล้ว ไม่ได้ เ อ า ไป ถ ว า ย

เขา เ อ า ไป ถ ว า ย พ้อยท์ (ชลวิทย์) กับ ซัน (ประชากร) มือ พ อ ง ย ก ไม่ขึ้น ป า ฏิ ห า ริ ย์ เหรอไม่ใช่

เ อ า ไปตากแดด น า น ร้อน และมดดำยังบอกอีกว่า ตามหามานานจุด ปู่ อื อ ลื อ จุดแรก ป ร า ก ฏ เป็นป่า

ศ า ล ไม้เก่าๆ โดย เ ล ข ทะ เ บี ย น รถที่ขน ปู่ อื อ ลื อ ไปไว้ที่ ศ า ล นั้น หมาย เ ล ข ทะเบียน 2020 ตรงๆ

มดดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *