หมอปลาย ทำนายก่อนบวชยาว

ทางด้าน ห ม อ ปลาย พ ร า ย ก ร ะ ซิ บ จัด พิ ธี ข ลิ บ ผม เพื่อเตรียม บ ว ช ชี พ ร ห ม โ พ ธิ  ก่อนที่จะไปที่ ป ร ะ เ ท ศ ศรีลังกา เพื่อ บ ว ช เป็น ภิ ก ษุ ณี

และการ บ ว ช ครั้งนี้เป็นเพราะท่าน ย ม อยากให้ บ ว ช จะเดินทางไป ศ รี ลั ง ก า วันที่ 6/6/65 แล้ว บ ว ช จริง 14/6/65 เป็น สั ม เ ณ รี ก่อน

แล้วก็ต้องรอดูว่า พ ร ะ ผู้ใหญ่ที่นั่นจะให้ บ ว ช ไหม เพราะต้องมี ภิ ก ษุ 20 และ ภิ ก ษุ ณี 20 เพื่อ เ ซ น ต์ อ นุ มั ติ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่จะ บ ว ชได้ คือ

ต้อง ส อ บ ป ฏิ โ ม ก ผ่าน ภ า ษ าได้ และข้อ ธ ร ร ม ของที่นู้น ชั ด เ จ น ไหม ก็จะมีสอบทั้งข้อ เ ขี ย น และ สั ม ภ า ษ ณ์ มันก็ยากอยู่เหมือนกัน

เพราะจริงๆแล้ว ต้องเป็น สั ม เ ณ รี 2 ปี ถึงจะเป็น ภิ ก ษุ ณี แต่ตนขอ ลั ด จึงต้องขึ้นอยู่กับ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ของตัวเอง จะใช้ เ ว ล า บ ว ช 1 ปี

อยู่ที่ศรีลังกา ก็อาจจะ ก ลั บ มาให้ ญ า ติ โ ย มได้ ถ ว า ย เ พ ล พอเป็น ภิ ก ษุ ณี แล้ว จะไม่ ส า ม า ร ถ ทำ น า ย ด ว ง ได้ เพราะเป็น เ ด รั จ ฉ า น วิ ช า

เลยต้อง ห ยุ ด แต่อาจ ช่ ว ย เ ห ลื อ คน หรือทำ อ ะ ไ ร ที่เป็น สิ ริ ม ง ค ล แล้วช่วงที่ตนไม่อยู่ก็อาจจะมีหลายอย่างที่ เ ป ลี่ ย นไป อย่างเรื่อง

การ เ มื อ ง นี่ เ ปลี่ ย น แ ป ล ง แน่นอน และก็เรื่องของ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ก็จะมี อ ะ ไ ร ใหม่ๆ แ ป ล ก ๆ เข้ามา ด า ร า ต่าง ป ร ะ เ ท ศ จะเข้ามาตี ต ล า ด เรา

เรื่อง ค ดี ค ว า ม ต่างๆ นัก ข่ า ว อาจต้องทำงานมากขึ้น และเรื่องการ เ สี ย ชี วิ ต คน บั น เ ทิ ง ก็ยังมีอยู่ ไม่เท่ากับช่วงครึ่งปีแรก ส่วน โ ร ค ร ะ บ า ด นอกจากโรค ฝี ด า ษ ลิง แล้ว

ก็อาจมีอีก โ ร ค หนึ่งที่เป็น โ ร ค ติ ด ต่ อ เหมือนกัน ส่วน เ ศ ร ษ  ฐกิ จ ก็เป็น ด ว ง ส ง ค ร า ม ประมาณ 30-50เปอร์เซนต์

และปี 67 อาจจะมี ส ง ค ร า  มยาว น้ำ มั น แ พ ง ก็ยังไม่ลง ก็ เ ตื อ น อย่าสร้าง ห นี้ เพราะจะทำให้คนทั้ง ป ร ะ เ ท ศ อยู่กันไม่ได้

ห ม อ ปลาย

เข้าพิธีบ ว ช

ขั้นตอนบ ว ช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *