บังแจ๊ค เผย แตงโม ร้องไห้ถูกทำร้าย

หลังจากที่โทรศัพท์ของ ส า ว แตงโม นิดา ไปอยู่ที่ บั ง แจ๊ค ก็ทำให้ เ ฟ ซ บุ๊ ก มีการ เ ค ลื่ อ น ไหว จ น หลายคน ส ง สั ย

ล่าสุด สรยุทธ สุทัศนะ จิ น ด า ในรายการ เรื่อง เ ล่ า เช้านี้ ได้เผย ค ลิ ป จาก บั ง แจ๊ค เป็น ค ลิ ป เสียงของ ส า ว แตงโม

เป็นเสียงเหมือนแตงโม ท ะ เ ล า ะ กับใครสักคน โดย แตงโม พูดว่า “ไม่โอเคกับ มั น ให้ ไปหา มั น ทำไม และอีกเสียง

หนึ่งเหมือนกับพูดว่า สิ่งที่คุณทำอยู่ มั น เป็นการ กั ก ขั ง ห น่ ว ง เ ห นี่ ย ว คุณรู้ไหม มั น ผิ ด ก ฎ หมาย และมีเสียงเหมือน

คน ร้ อ ง ไห้ และพูดว่า เราจะไม่ไปไหน หลังจากนี้จะไม่ เ ลิ ก กัน” คำพูดหนึ่งที่ ค่ อ น ข้าง ชั ด พูดว่า “เหมือนเขาก็ ถู ก ทำ

ร้ า ย จิตใจ เขาเป็น เ พ ศ แม่ตัวเอง ตัวเองเป็น เ พ ศ พ่อ แต่ตัวเองทำกับ เ ข า แบบนั้น แต่ตัวเองมานั่ง เ รี ย ก ร้ อ ง กับเขา

บอกว่า โ ด น ทำ ร้ า ย จิตใจ เขา โ ด น อะไรบ้าง ร่างกาย โ ด น นะ จิ ต ใจ โ ด น นะ แล้วทำไมเขาถึงอยู่กับตัวเองได้ และคิด

จะอยู่กับตัวเองต่อไป หลังจากนี้ก็จะไม่ เ ลิ ก กัน เชื่อไหม เขาไม่เข้าใจ ว่า โน่ มี ปั ญ ห า อะไร อยู่คนเดียว” ที่สรยุทธนำ

มาเปิดเพราะคิดว่าอาจจะ โ ย ง กับเรื่องบนเรือได้ ซึ่ง ค ลิ ป นี้มีภาพเป็นคน ยื น คุยกัน แล้ว ถู ก เ อ า แต่เสียงมาใช้และไม่ใช่

อ ดี ต คน รั ก ของแตงโมด้วย ที่พูดถึง โน่ ถ้าข้อมูลนี้เป็นความจริง ก็แปลว่า ค ลิ ป นี้ ถู ก เอามา บิ ด ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

บั ง แจ๊ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *