มดดำ เผย นิทานเรื่องแม่ กรรชัย ลั่น จับตาดูคดีแตงโม

จาก เ รื่ อ ง ร า ว ของ ค ดี แตงโม ที่แม้จะทำ พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ไปแล้ว แต่ก็ยังมี ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น ออกมาอย่างต่อ เ นื่ อ ง

อย่าง ป ร ะ เ ด็ น โ ท ร ศั พ ท์ ของแตงโม ที่ส่งไปให้บังแจ๊ค เพื่อ กู้ ข้ อ มู ล สำคัญ โดยหนุ่ม กรรชัย เคยพูดใน

ร  า ยก า ร หนึ่ง ว่าให้ จั บ ต า ดู และจำ คำ ของตนไว้ให้ดี 2 ข้อของ ค ดี ที่คนบน เ รื อ 5 คน จะ ก ลั บ มาเอาคืน

และ การ พ ลิ ก เกมของ ส.ส. เต้ กับ อัจฉริยะ จะ พ ลิ ก เ ก มอย่างไง ล่าสุดทางด้านมดดำ ได้ออกเล่า นิ ท า น

ที่ว่า อยู่ๆวันหนึ่งลูกสาว  ต ก เ รื อ แม่ เ ชื่ อ ว่าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ มาตลอด พอหลังที่ ตำ ร ว จ แ ถ ล ง ข่ า ว แล้ว

ก็ได้มีคน ติ ด ต่ อ มาหาแม่ว่าจะได้ ม า ก  ก ว่ า 30 ล้าน ซึ่งเป็นคนที่อยู่ ใ  น ไ ท ย  ก็จะได้เป็น ร้ อ ย ล้ า น นะ

แล้ว ส ม มุ ติ ว่าทุกอย่างออกมาเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ แม่จะแค่ ร ถ กับ บ้ า น และมีการ คุ ย กันมาเรื่อยๆ จน บ า น ป ล า ย

แต่สิ่งที่ น่ า ก ลั ว ที่สุด คือ ด้านทนายเดชา ที่ออกมาเผยว่า ให้ ร ะ วั ง มี ค ลิ ป 30 ค ลิ ป ไม่เกี่ยวกับ ค ดี

แต่ก็ น่า ก ลั วอยู่ เป็นภาพ อั น ต ร า ย ที่มีคนมีชื่อ เ สี ย ง นัก ธุ ร กิ จ ก็ ก ลั ว ว่าจะมีการ แ บ ล็ ค เ ม ล์

หนุ่ม กรรชัย

มดดำ

กรรชัย มดดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *