ทนายเดชา ลั่น ขอเลิกเป็นทนายให้แม่แตงโม

จากก่อนหน้านี้ ได้มี ข่ า ว ออกมา ว่ามีคน ใ ก ล้ ชิ ด แตงโม นิดา ติ ด ต่ อ กับบังแจ๊ค

และได้มีการส่ง เ ค รื่ อ ง มื อ ถื อ ของแตงโม ไปให้บังแจ๊ค จึงมีหลายคนต่าง ส ง สั ย ว่าเป็นใครกันแน่

ต่อมาด้านทนายเดชา ได้ออกมาเผยว่า ตนได้คุยกับแม่ แ ต ง โ ม แล้ว ซึ่งแม่ให้การ ย อ ม รั บ ว่าเป็นคนส่ง มื อ ถื อ ไป

ให้บังแจ๊คเอง แต่ยังไม่มีการ พู ด คุ ย อ ะ ไ ร มาก แม่ขอ เ ว ล า 2 วัน แล้ว ส า เ ห ตุ ที่แม่ส่งไป

เพราะอยาก กู้ ภ า พ เชื่อว่าแตงโมกำลัง ถู ก ก ร ะ ทำ แต่ไม่ได้มี เ จ ต น า ป ล่ อ ยภาพ รู้ว่าไม่ ส ม ค ว ร

และเชื่อว่าบังแจ๊คมี เ จ ต น า ที่ดี แล้วด้านทนายเดชาได้ฝากถึงบังแจ๊คว่า ให้ ห ยุ ด ได้แล้ว

เพราะการ ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิและพ.ร.บ.ค อ ม พ์ เป็นความ ผิ ด ซึ่งตนก็ได้ให้เพื่อนที่ ส ห รั ฐ ช่วยป ร ะ ส า น

เ อ ฟ บี ไ อ เพื่อ ต ร ว จ ส อ บ แล้ว ล่าสุดด้านทนายเดชา ก็ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค

ท น า ย ค ล า ย ทุ ก ข์ ว่า ตนกับแม่แตงโม ได้คุยกันแล้ว เกี่ยวกับเรื่อง ค ดี แตงโม ซึ่งตนขอ ถ อ น ตัว

จาก ท น า ย ค ว า ม เนื่องจากมี ค ว า ม เ ห็ น ทาง ค ดี ที่ไม่ตรงกัน แต่ยัง ส า ม า ร ถ เป็นเพื่อนกันได้

โพสต์

ทนายเดชา

คุณแม๊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *