เต้ ลั่น แม่ให้ทำคดีแตงโม แทน

จาก ก ร ณี ที่ทางด้านแม่แตงโม ออกมายอมรับว่า ได้ส่ง มื อ ถื อ แตงโมให้กับบังแจ๊ค ที่อ้างว่าจะ กู้ ข้ อ มู ล ช่ ว ย เ ห ลื อ เรื่อง ค ดี

ต่อมาทางด้าน ท  น า ย เดชาได้ออกมาเผยผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค เ พ จ ตัวเอง ว่า ตนกับแม่ได้ ต ก ล ง กันแล้วเรื่องของ ค ดี แตงโม

ซึ่งตน ถ อ น ตั ว ออกจากการเป็น ท น า ย ความ เนื่องจากมีความ คิ ด เ ห็ น ที่ไม่ ต ร ง กัน

ล่าสุดทาง เต้ ม ง ค ล กิ ต ติ์ ได้ออกมาเผยว่า ตนได้รับ ป ร ะ  ส า น จากแม่แตงโมว่า แม่จะไม่ เ ดิ น ท า งไปพบ ผู้ ก า ร ไ ซ เ บ อ ร์ กับ ท น า ย เดชา

และจะรอให้มี ห ม า ย เ รี ย ก พยานก่อน และด้าน เต้ ได้เผยต่อว่า ได้คุยกับ อั จ ฉ ริ ย ะ และผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ค ดี แตงโมทั้งหมด

จะตั้ง ค ณ ะทำงานเกี่ยวกับ ค ดี อีก 2 คดี คือ ค ดี ที่แม่ ม อ ง ว่าเป็นการ  ฆ .า ต .ก .ร ร ม. เพื่อ ดำ เ นิ น ค ดี กับผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้งหมด

ได้เตรียมทีมนัก ก ฎ ห ม า ยไว้ 10 คน อีก ค ดี เป็นค ดี เพ่ง จะประกอบด้วย 2 ชุด ซึ่ง ค ดี อ า ญ า ผู้ เ สี ย ห า ยคือแม่

ส่วน ค ดี แพ่ง เบิร์ดสามารถเป็นผู้ เ สี ย ห า ย ร่วมกับแม่ได้ แล้วหลังจากนี้ ตนจะออก คำ สั่ ง ของ พ ร ร ค ไ ท ย ศิ วิ ไ ล ย์ ในการตั้ง ค ณ ะ ทำงานที่ ป รึ ก ษ า ด้าน ค ดี

เพื่อสู้ ค ดี แตงโมทั้งหมด จะมีทั้ง อ ดี ต อัยการ ผู้ พิ พ า ก ษ า โดยค่าใช้ จ่ า ย ในการ ดำ เ นิ น การนั้น พรรคจะเป็นคนออกทั้งหมด

ส่วนทีมของอัจฉริยะจะเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ ฟรี เพื่อให้ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ถึงที่สุด และต่อไปถ้ามีคนมา ก ล่ า ว หา แม่ภนิดา เกิดความ เ สี ย ห า ย

พ ร ร คจะ ดำ เ นิ น ค ดี ทั้งหมด รวมไปถึงสื่อ และเจ้าของ ร า ย ก า ร ที่ทำให้เกิดภาพ ลั ก ษ ณ์ ที่ไม่ดีของ ค ดี แตงโม

คุณแม่

เต้

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *