ฮิปโป แจงแล้วหลังเฟซบุ๊ก แตงโม โพสต์ภาพ

ฮิ ป โป เพื่อนใน แ ก๊ ง ของ ส า ว แตงโม นิดา ออกมา ชี้ แ จ ง หลัง เ ฟ ซ บุ๊ ก แตงโม นิดา โ พ ส ต์ ภาพ

ป ริ ศ น า เป็น ด้ า น หลังของกระติกที่ ยื น หันหลังอยู่ บ น เรือวันที่ เ กิ ด เ ห ตุ แล้วมีข้อความชวน ส ง สั ย

อีกว่า “หนู ถู ก ทำ ร้ า ย จากเพื่อนที่เรา รั ก แล้ว ไ ว้ ใจ” ทาง ฮิ ป โป ที ม ผู้ จั ด การแตงโม เปิด เ ผ ย ว่า

เ พิ่ ง ทราบเรื่องว่า เ กิ ด เ ห ตุ การณ์นี้ขึ้น โดย ยื น ยั น ว่า บรรดาเพื่อนไม่มีใครรู้ แ อ ค เ ค า ท์ ของแตงโม

เพราะแตงโมไม่ได้รับ รี วิ ว งานใน เ ฟ ซ บุ๊ ก จึงไม่ต้องให้ แ อ ค เ ค า ท์ ใครไว้ และโทรศัพท์มือถือ ก็อยู่กับ

เ จ้ า หน้าที่ตำ ร ว จ ตั้งแต่ 3 วันแรกที่ เ กิ ด เรื่อง หากใครจะเข้า เ ฟ ซ บุ๊ ก แ อ ค เ ค า ท์ นี้จากเครื่องอื่น

ตามปกติระบบของ เ ฟ ซ บุ๊ ก จะ แ จ้ ง เ ตื อ น ไปยังมือถือเครื่อง ห ลั ก ที่ลง ท ะ เ บี ย น ไว้ และไม่ใช่ ฝี มือ

พ ว ก หนูแน่นอน และสตอรี่ เ ฟ ซ บุ๊ ก ล่าสุดก็มีการ ล ง รูป เ อ า ไว้ เป็นรูปของ ท้ า ย เรือ ส ปี ด โบ๊ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *