แตงโม นิดา โพสต์อย่างต่อเนื่อง

ชาว เ น็ ต ให้ความ ส น ใจกันอย่างมาก หลังจาก เ ฟ ซ บุ๊ ก ของ ส า ว แตงโม นิดา

ชื่อว่า Happy Melon Patcharaveerapong เป็น เ ฟ ซ บุ๊ ก ของ ส า ว

แตงโมเอง ได้โพสต์ภาพ ด้ า น หลังของกระติก ยื น หันหลัง บ น เรือในคืน

วัน เ กิ ด เ ห ตุ พร้อมข้อความ “หนู ถู ก ทำ ร้ า ย จากเพื่อน รั ก และ ไ ว้ ใ จ” ทำให้

ทุกคน ส ง สั ย กันอย่างมากว่าใครเข้าไป โ พ ส ต์ ล่าสุด เวลา 16.01 น. เ ฟ ซ บุ๊ ก

ของแตงโมก็มีการ เ ค ลื่ อ น ไหวอีกครั้ง เป็นภาพ แตงโม เ ซ ล ฟี่ กับ ปอ กระติก

แซน บนเรือ พร้อมระบุข้อความว่า “เรายังไม่ไปไหน เรายังรอความ จ ริ ง จากปาก

ทั้ง 5 คนอยู่ แต่ถ้ายังไม่พูดความจริง เราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกัน ว่า

เ ห ตุ เ กิ ดบนเรือ คือ อ ะ ไ ร “ลบข้อมูลมือถือ อ ย่ า คิดว่า กู้ คื น ไม่ได้หรือ ไ อ้ เพื่อน รั ก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *