ส่ง แตงโม ครั้งสุดท้าย

ล่าสุด ทาง สุ ริ ยา หี บ ศ พ (บริษัท สุริยา ฟิวเนอรัล จำกัด) นายวิโรจน์ สุ ริ ย เสนีย์ ผู้รับ ผิ ด ชอบในการจัดทำ โ ล ง ศ พ

ด า ร า ส า ว แตงโม นิดา ก่อนถึงพิธี ฌ า ป น กิ จ ที่คริสตจักรเมธอ ดิ ส ท์ จ.ปทุมธานี ในวันที่ 24 พ.ค. เผยว่า

เพื่อนแตงโมได้เลือก หี บ ไว้หลายใบ โดยนางภนิดา แม่แตงโม ระบุว่าอยากให้ใส่ภาพของแตงโมไว้ บ น หี บ

และให้อา จ า ร ย์ เป็นผู้ ตั ด สิ น ใจและคอยให้คำ แ น ะ นำต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา ค ริ ส ต์ ซึ่งเมื่ออา จ า ร ย์ ได้เห็น

แบบ หี บ ของ สุ ริ ย า ก็บอกว่าทำด้วย หั ว ใ จ เลือกให้ สุ ริ ย า เป็นผู้ผลิต หี บ โดยมี สั ญ ลั ก ษ ณ์ แทนแตงโม คือ

ดอก กุ ห ล า บ และดอกทิวลิปที่แตงโมชอบรอบ หี บ ทั้งหมด 1,001 ใบ 1,000 ใบ แ ท น ความ รั ก จาก แ ฟ น ค ลั บ

อีกใบแทนตัวแตงโมเอง ส่วนตัว หี บ จะมีสีขาวและสี โ อ ล ด์โ ร ส ซึ่งเป็นสีที่แตงโมชอบ ส่วนภายใน โ ล ง ตอนแรก

ได้ดี ไ ซ น์ เป็นผ้ากำ ม ะ ห ยี่ แต่เนื่องจากไม่มีสีโอรส จึงใช้ผ้าไหมแทน พร้อม เ ย็ บ ลูกปัด มุ ก รอบ โ ล ง ตามที่แม่แตงโม

แนะนำว่าให้ใช้อะไรที่เรียบ ง่ า ย สำหรับตัว หี บ จะเป็นไม้ที่ใช้สำหรับการ เ ผ า โดย เ ฉ พ า ะ หากสั่งทำ หี บ เช่นใบนี้จะ

มี ร า ค า อยู่ที่ 1 แสน บ า ท ถึงแสนกลางๆ ตอนนี้มีความพร้อม 100% ซึ่งในวัน พิ ธี ก็จะไปรับ ร่ า ง ไปส่งที่ โ บ ส ถ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *