กระติก แจ้งข่าว แซน เพื่อนสนิท

เรียกได้ว่า ใ ก ล้ เข้ามาทุกที สำหรับพิธี ฌ า ป น กิ จ ร่ า ง “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” หลัง

จ า ก ไป เมื่อค่ำคืนวันที่ 24 ก.พ. จาก เ ห ตุ การณ์ตกเรือ ส ปี ด โบ๊ท จ ม แม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ยา

เ สี ย ชีวิต ซึ่งครอบครัวจะมีพิธี ฌ า ป น กิ จ ในวันที่ 24 พ.ค. ในเวลา 14.00 น. “กระติก อิจศรินทร์”

ที่เคยเป็นผู้ จั ด ก า ร ส า ว “แตงโม นิดา” ล่าสุด ได้ แ จ้ ง ข่าวเพื่อน ส นิ ท อย่าง “แซน วิศาพัช”

ว่า ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 โดยเบื้องต้นอีก ฝ่ า ย อาจจะไม่ร่วมพิธี ฌ า ป น กิ จ ของ “แตงโม นิดา”

เ ชื้ อ ยังคง แ พ ร่ ร ะ บ า ด ต่อเนื่อง และไม่มีที ท่ า จะ ห ยุ ด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่ขึ้นๆ

ลงๆ แ ท บ ทุกวัน ในขณะทาง ด้ า น คน ดั ง เ ซ เ ล บ ใน แ ว ด ว ง บัน เ ทิ ง ก็ต่างทยอย แ จ้ ง ข่าวตรวจ

พบ เ ชื้ อ กันเรื่อยๆ ส่วนงานพิธี ฌ า ป น กิ จ ของ ด า ร า ส า ว แตงโม นิดา ในวันที่ 24 พ.ค.นี้

“กระติก” เผยว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อน ส นิ ท อย่าง “แซน” จะหาย ทั น ไป ร่ ว ม งานได้หรือเปล่า

แซน วิศาพัช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *