ฮอล ยอมรับเลิก เป๊กซ์ แล้ว

ชั ด เ จ น แล้ว ไม่ ก ลั บ ไปแน่นอน สำหรับสาวฮอล ที่ล่าสุดเป็น อ ดี  ต ห ว า น ใ จ ของหนุ่มเป๊กซ์ วง Zeal นั ก ร้ อ ง หนุ่ม

ที่จู่ๆก็ได้ อั พ เ  ด ต ส ถ า น ะ ของตนเองกับหนุ่มเป๊ก ในไอจีส่วนตัว ว่าตนนั้น โ ส ด เปลี่ยน ส ถ า น ะ มาเป็นพี่น้อง

และไม่ต้อง เ ชี ย ร์ ให้ ก ลั บ ไป เพราะตนไม่ ก ลั บ อย่างแน่นอน ทั้งยังบอกอีกว่า อยู่ๆความ ลั บ ก็มาหาเอง

ความ ลั บ ไม่มีใน โ ล ก จริงๆ ส่วนสำหรับใครที่ รั บ รู้ เรื่องใดมา ยังไม่ ก ล้ า หรือไม่มี โ อ ก า ส ได้บอก ก็ไม่เป็นไร

เพราะตนได้ เ ค ลี ย ร์ หมดแล้ว จบ ส ถ า น ะ เป็นที่เรียบร้อย และ แ น่ น อ น ก็ต้อง เ สี  ย ใ จ เป็นเรื่อง ธ ร ร ม ด า

โดยสาวฮอล สื่ อ ส า ร ผ่านทาง วีี ดี โ อ ที่ลงในไอจีส่วนตัวของฮอลเอง ที่ว่า เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้ ทำให้สาวฮอลถึงกับ

เอ่ยว่า DM แ ต ก กันเลยทีเดียว มีคนเข้ามาให้ กำ ลั ง ใ จ เ ย อ ะ มาก ทั้งบรรดาคน รู้ จั ก เพื่อน ศิ ล ปิ น ต่างๆ อาทิเช่น

อิ๊งค์ วรันธร ซานิ หน่อง ธนา เป็นต้น เรื่องราว ตื้ น ลึ ก หนาบาง เป็นอย่างไร สาวฮอลไม่ได้ เ อ่ ย ไว้

ส่วนทางด้านหนุ่มเป๊กซ์ ก็ยัง เ งี ย บ ยังไม่ทีออกมา แ ถ ล ง ใดๆ ต้อง ติ ด ต า ม ว่าด้านหนุ่มเป๊กจะ พู ด ถึ ง เรื่องนี้อย่างไร

ไอจีฮอล

เม้นต์

เป๊กซ์ ฮอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *