สุดอาลัย สรพงษ์ ชาตรี สิ้นแล้ว

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ชื่อดัง รุ่ น ใ ห ญ่ อย่าง สรพงษ์ ชาตรี ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร จากการเป็น ตั ว ป ร ะ ก อ บ

และ พั ฒ น า ฝี มื อ จนได้เป็น พ ร ะ เ อ ก และมี ผ ล ง า น ม า  กม า ย

ก่อนหน้านี้ ทางด้านสรพงศ์ ก็ได้ ห่ า ง ห า ย ไป จ า ก ว ง ก า ร เนื่องจากไป รั ก ษ า อ า ก า ร ป่ ว ย

ด้วย โ ร ค ..ม.. ะ.. เ. ..ร็.. ง.. ป อ ด มาตลอด จนกระทั่งช่วงเดือน กุ ม ภ า พั น ธ์ 65 ที่ผ่านมา ได้ถูกส่งตัวเข้าห้อง ไ อ  ซี ยู

เพราะ สำ ลั ก ก ล้ ว ย น้ำ ว้ า  พอ เ ว ล า พูด จะมีการ ไ อ และ สำ ลั ก อยู่ตลอด หมอจึงต้องให้ ย า น อ น ห ลั บ

ต่อมาได้มีการเผยว่า อ า ก า ร ป่ ว ย ของสรพงษ์ ชาตรีนั้น เริ่ม ท รุ ด ลงเรื่อยๆ และมี สั ญ ญ า ณ ชี พ จ ร อ่อนลง

แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องรอให้ทาง ค  รอ บ ค รั ว ออกมา ยื น ยั น อีกครั้ง

ล่าสุด ก็มี ข่ า ว ช็ อ ก วงการ บั น เ ทิ ง ไทย เรียกว่าเป็นการ สู ญ เ สี ย ครั้งใหญ่ของ ว ง ก าร ก็ได้

เมื่อมี ร า ย ง า น ว่า สรพงษ์ ชาตรี ในวัย 71 ปี ได้จาก โ ล ก นี้ ไปอย่างไม่วัน ก ลั บ ช่วง เ ว ล า  15.51 ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

บำ รุ ง ร า ษ ฎ ร์  สุ ขุ มวิ ท ถือว่าเป็น ข่ า ว ร้ า ย ที่สร้างความ เ สี ย ใจให้กับครอบครัว คนใน ว ง ก า ร และแฟนๆ เป็นอย่างมาก

สรพงษ์

เล่นล ะ ค ร

อ ดี ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *