หมอพรทิพย์ เผย เรื่องความผิดปกติบนร่างแตงโม

สำหรับ อั๋น ภูวนาท ที่ ทำ ห น้ า ที่ พิ ธี ก ร ร า  ย ก า ร ด ร า ม่ า วันนี้ ที่ พู ด ถึ  ง ป ร ะ เ ด็ น ของการ เ สี ย ชี วิ  ต นัก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา

ที่มี ท น า ยกฤษณะ สส.มงคลกิตต์ แ พ ท ย์ ห  ญิ ง พรทิพย์ และไทด์ เอกพัน มาร่วมคุยถึงเรื่อง บ า ด แ ผ ล ที่ เ กิ ด  ขึ้ น บ น ตัวของแตงโม

ที่อาจถูก ข อ ง แ ข็ ง ก ร ะ แ ท ก เข้าที่หน้า โดยทางด้านไทด์ได้เผยว่า ที่ไม่ได้พูด ตั้ ง แ ต่ แรก เพราะให้ เ กี ย ร ติ

กับทาง พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น แต่จน วั น นี้ก็ยังไม่มีการ พู ด ถึ ง วันแรกที่ตนเห็นนั้น มีตาข้าง ซ้า ย ถ ล น ออกมา ตาข้าง ขว า ปิด

บวม ช้ำ เ ลื อ ด ช้ำ ห น อ ง เห็นอย่างชัด แต่ถ้าป ก ติ ใบหน้า ของร่างที่ไม่ได้ ถู ก ก ร ะ แ ท ก หรือตี ตาจะ ปู  ด เท่ากัน2ข้าง และเหมือนมี ฟั น แ ต ก หั ก

ดังนั้นทางด้านอั๋นจึงถามกับ ห ม อ พ ร ทิ พ ย์ ถึงเรื่องการ เ สี ย ชี วิ ต ในน้ำ ตาทั้ง 2 ข้างจะ แ ต ก ต่ าง กันได้ไหม

ซึ่งด้าน ห ม อ พรทิพย์ เผยว่าตนไม่ได้เห็น ภ า พ ร่ า ง ของแตงโม จึงไม่ ส า ม า ร ถ บอกได้  แต่ก็ตอบได้ไม่ ย า ก

เพราะทางด้าน ห ม อ นิ ติ เ ว ช เป็นคน ต ร ว จ ส อ บ ก็ต้องออกมา ต อ บ เ พื่อไม่ให้ สั ง ค ม ส ง สั ย

และตนอยากฝากถึงเรื่อง แ ผ ล ที่ ถู ก ใบพัด จะมี ส ภ า พ รุ่ ง ริ่ ง แต่ถ้าอยากรู้ว่า โ ด น โ ล ห ะ อ ะ ไ รก็สามารถใช้ ส แ ก นแบบพิเศษได้

ส่วนมาก ศ พ ที่มี แ ผ ล ตรงไหน ก็มักจะ เ น่ า มากกว่าส่วนอื่น เหมือนกับ ตรง ศี ร ษะ แตงโมที่ เ น่ า มากกว่าลำตัว

และในส่วนของ บ า ด แ ผ ลที่เกิดตอนมี ชี วิ ต ก็จะ อั ก เ ส บ ต้องนำ ชิ้ น เ นื้ อไป ต ร ว จ แต่ด้วยอยู่ในน้ำ มันก็ ย า ก อยู่เหมือนกัน

ห ม อ พ ร ทิ พ ย์

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *