แอนนา ส่งรถกู้ภัยแตงโม

สำหรับ แอนนา เพื่อน ส นิ ท ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยถึงเรื่อง

ที่จะนำ เ งิ น ไปทำรถ พ ย า บ า ล เพื่อไว้ใช้ ช่ ว ย เ ห ลื อ คน ล่าสุดด้าน แอนนา ได้เผยภาพที่ส่ง ม อ บ รถ พ ย า บ า ล

ให้แก่ มู ล นิ ธิ ร่วม ก ตั ญ ญู เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ด้านแอนนาได้เผยว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมา แตงโมได้มาหาดู ที วี ที่บ้านตน

และได้พูดว่า ถ้ามี เ งิ น ก็อยาก ช่ ว ย เ ห ลื อ คนแบบ พิ ม รี่ พ า ย เพระามันน่า ชื่ น ช ม มาก และยังถามว่าตนนั้นรู้จักกับ

พิมรี่พายหรือ เ ป ล่ า อยากจะฝาก เ งิ น ไป ช่ ว ย ทำ บุ ญ พอหลังจากที่แตงโม เ สี ย ชี วิ ต ทำให้ตน คิ ด ถึ ง คำพูด

ของสาวแตงโม จึง ตั ด สิ น ใ จ เอา เ งิ  นที่ได้จากทำ ร า ย ก า ร ที่มีแสนกว่าบาท ไป เ น ร มิ ต ร รถตู้มือสอง มาทำเป็นรถ กู้ ชี พ

และกลายเป็นรถจาก แ ต ง โ ม รวมแล้ว ก็ ป ร ะ ม า ณ 6 หลัก ก็ต้องขอบคุณน้อง คิ งที่ช่วย 1 แ ส น และลูกค้าในเพจทุกคน

ที่มา อุ ด ห นุ น แอนนา ได้นำไป ช่ ว ย เ ห ลื อ สังคมต่อไป ต่อมาทางด้าน มู ล นิ ธิ ร่วม ก ตั ญ ญู ก็ได้เผยภาพรถของแตงโม

ที่แอนนานำมา ม อ บ ใ ห้ ระบุว่า ได้รับ ม อ บ ไว้แล้ว จากนี้จะมี ร ถ พ ย า บ า ล ที่พร้อม อีกคัน เอาไว้ช่วย เ ห ลื อ สังคม อ นุ โ ม ท น า บุ ญ ด้วย

แอนนา

รถแตงโม

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *