แยม ธมลพรรณ์ อุ้มท้องพร้อมครอบครัว หนีไฟไหม้

อ ดี ต น า ง เอก ดั ง จั ก ร ๆ ว ง ศ์ ๆ “แยม ธมลพรรณ์” แ ท บ ช็ อ ก เพราะ ห นี ต า ย จาก ไ ฟ ไ ห ม้ โ ร ง แ ร ม ห รู

ได้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป อุ้ ม ท้อง 5 เดือน ห นี ต า ย ทั้ง ค ร อ บ ค รั ว ที่ เ ก า ะ กู ด จ่ า ย ค่ า ที่พักไป เ กื อ บ ล้ า น ไ ฟ ไ ห ม้ ว อ ด

เ ผ ย ว่า ค ลิ ป นี้เพื่อนที่ พั ก อีก วิ ล ล่ า ถ่ายไว้ จะ เ ข้ า มา ช่ ว ย แต่ ช่ ว ย ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด เ ห ตุ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เวลา 7.09 น.

ค ร อ บ ค รั ว กำลัง พั ก อยู่ เป็น วิ ล ล่ า ที่ดีที่ สุ ด ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ร ะ ดั บ 6 ดาว 4 วัน 3 คืน เ กื อ บ ล้ า น

ได้ ยิ น เสียงมีคนวิ่ง ผ่ า น ไป คิ ด ว่าแม่บ้าน เลย ตั ด สิ น ใ จ ป ลุ ก ส า มี แยมมองผ่าน ช่ อ ง ข้างๆหน้าต่างคือ เ ห็ น เ ป ล ว ไ ฟ

เลย รี บ ไป เ รี ย ก ลูกคน โ ต กับพี่ เ ลี้ ย ง ห้องข้างๆ ต ก ใ จ ม า ก เพราะ คิ ด ว่า คนอื่นๆจะ อ อ ก มาได้ มั้ ย ทางเดียวคือ ห้ อ ง น้ำ

ด้ า น ห ลั ง เป็น ป่ า ปี น ห า ท า ง ร อ ด แ ท บ ไม่ได้ ห ยิ บ อ ะ ไ ร อ อ ก มา เ ล ย เดินไป เ รื่ อ ย ๆ โ ช ค ดี เจอถนน

แต่คนใน ค ร อ บ ค รั ว อยู่ชั้น 2 ต ก ล ง ม า กระ ดู ก ซี่ โ ค ร ง หลัง ยุ บ หั ว แ ต ก ตอนนั้นทุกคน ห ว า ด ก ลั ว ม า ก

เป็น อ ะ ไ ร ที่ แ ย่ มากๆใน ชี วิ ต ทุกคนที่ ร อ ด มาได้เพราะ “โ ช ค ช ะ ต า” ไ ม่ ใ ช่ เพราะ ร ะ บ บ Security

ทุกคน ห นี ต า ย คนละ ทิ ศ ละ ท า ง ถ้า ถู ก ไ ฟ ค ล อ ก ต า ย ก็คง โ ด น ปิ ด ข่ า ว เช่นกัน ชี วิ ต ทุกคนมี ค่ า น ะ ค ะ

เ ล ย อยาก อ อ ก มาบอก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เ ล ว ร้ า ย ที่ สุ ด ให้ฟัง สู ญ เ สี ย ท รั พ ย์ สิ น ส ภ า พ ร่ า ง กาย จิ ต ใ จ ที่ แ ย่ ม า ก ๆ

ภาพของ แยม ธมลพรรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *