ทนายตั้ม ถูกพี่ชายแตงโม เท ลั่นผิดหวัง

สำหรับกรณีการ เ สี ย ชี วิ ต ของ แตงโม นิดา ที่หลายคนยังให้ความ ส  น ใ จ กันอยู่ไม่น้อย และพบ พิ รุ ธ หลายอย่างใน ค ดี นี้ เหมือนมี เ งื่ อ น งำ อ ะ ไ ร บ้างอย่าง

โดยก่อนหน้านี้ทางด้าน ดายศ พี่ชายของแตงโม ได้ออกมา ป ร ะ ส า น กับ ท น า ย ตั๊ม ษิทรา

ให้ช่วยเข้ามา ดู แ ล ค ดี เพื่อ ต่ อ สู้ หาความ จ ริ ง ของ ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชี วิ ต ให้กับน้องสาว แตงโม นิดา

ต่อมาด้าน ท น า ย ตั๊มได้เผยภาพผ่านทาง  เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัวว่า คุณแม่ภนิดา ซึ่งเป็นแม่ของแตงโม

ได้ส่ง จ ด ห ม า ย ถึง ตนว่า แม่ได้ จ้ า ง ท น า ย กฤษณะ ให้ ดู แ ลเรื่องนี้เพียงคนเดียว

ท น า ย คนอื่นไม่มี สิ ท ธิ เข้ามายุ่งและขอให้ ท น า ย ตั้มอย่าเข้ามา ยุ่ ง กับ ค ดี นี้

ล่าสุด ด้าน ท น า ย ตั้ม ษิทรา ได้ออกมา โ พ ส ต์ ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตังเอง อี ก ค รั้ ง ว่า ผิด ห วั ง โ ด น เ ท

แต่ก็เข้าใจ เ ลื อ ด ยังไง ก็ต้อง ข้ น กว่าน้ำ และต้อง ข อ โ ท ษ นั ก ข่ า วที่ทำให้ เ สี ย เ ว ล า เพราะคงต้อง ย ก เ ลิ ก ไปก่อน

แต่ตนจะทำ ห น้ า ที่ของ พี่คนนึง ที่จะสู้ เพื่อน้องให้ความ จ ริ ง ป ร า ก ฎ แต่ขอ พั  ก สักวัน แล้วจะ ลุ ก มา สู้ใหม่

งานนี้ บรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไปแสดงความ คิ ด เ ห็ น และให้ กำ ลั ง ใ จ กับ ท น า ย ตั้มอย่างล้นหลาม

โพสต์

เม้นต์

ท น า ย ตั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *