แม่พนิดา ส่งจดหมายถึง ทนายตั้ม ไม่ให้ยุ่งคดีแตงโม

ก่อนหน้านี้ด้านคุณพนิดา คุณแม่ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา ได้ไปออก ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส

ได้เผยถึงเรื่อง เ งิ น เ ยี ย ว ย า 30 ล้าน จนเป็นเกิด ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ มากมาย

หลังจาก ร า ย ก า ร จบ ด้านพี่ชายของสาวแตงโม ได้โพสต์ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัวว่า ผิ ด ห วั ง

ต่อมาได้มี ป ร ะ เ ด็ น ร้อน เ กิ ด ขึ้น เมื่อด้าน ท น า ย ตั้ม ษิทรา เผยว่า ดายศ พี่ชายแตงโม

มาขอ ร่ ว ม มื อ หาความ จ ริ งกับตน ใน ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม เพื่อ ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับน้องสาว

ล่าสุดทนายตั๊ม ษิทรา ออกมาเผยว่า ตนได้รับ จ ด ห ม า ย จากคุณแม่พนิดา ที่ระบุว่า ไม่ให้ตนเข้าไป ยุ่ ง เกี่ยวกับ ค ดี แตงโม

เนื่องจากคุณแม่ จ้ า ง ท น า ย กฤษะ ให้ ดู แ ล เรื่องนี้แค่เพียงคนเดียว และ ท น า ย คนอื่นๆ ก็ไม่ อ นุ ญ า ติ

ให้เข้ามา เ กี่ ย ว ข้อง เรื่องนี้ ทั้งนี้ได้มีเพื่อน ท น า ยด้วยกัน เข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เห็นว่า ไม่ คิ ด ว่า จะ ไวขนาดนี้

โพสต์

ข้อความ

เม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *