แพทเผยรูปรถกู้ภัยในไอจีส่วนตัว คนแห่ให้กำลังใจ

คุ ณ แม่ลูกหนึ่งที่มี ห น้ า ที่ที่ต้อง รั บ ผิ ด ชอบ อ ะ ไ ร หลายๆอย่าง สำหรับ ส า ว “แพท ณปภา”

นอก จ า ก จะเป็น คุ ณ แม่อย่างไม่ ข า ด ต ก บ ก พ ร่ อ ง แล้วนั้น ยังเป็นลูก ส า ว ยอด ก ตั ญ ญู

ที่หลายๆคน ท ร า บ ดี ทั้ง เ ลี้ ย ง ลูกเพียง ลำ พั ง ดู แ ล พี่สาว พิ ก า ร รวมทั้ง คุ ณ แม่( คุ ณ ย่า) ที่นอน ป่ ว ย

ล่าสุดไม่รู้ว่า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น “แพท ณปภา” โ พ ส ต์ ภาพรถ ที ม งานของ “บุ๋ม ปนัดดา”

ที่เข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณแม่ที่นอน ป่ ว ย กลางดึก หลัง อ า ก า ร ไม่ดี พร้อมกับได้มีการ ติ ด แ ท็ ก ไปที่

“บุ๋ม ปนัดดา” และได้ ร ะ บุ ข้อความ เ อ า ไว้ว่า “ข อ บ คุ ณ น ะ คั บ แม่” ทาง ด้ า น บุ๋ม ได้เข้ามา ต อ บ ก ลั บ

“ยิ น ดี เ ส ม อ ลูก ก อ ด ๆ นะ” รวมถึง “ปอ อรรณพ” ก็ได้เข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น “เป็นกำ ลั ง ใ จ ให้นะ ค รั บ”

แต่ ข ณ ะ นี้ แพท ก็ยังไม่ได้มีการ อั พ เ ด ต ว่าคุณแม่เป็น อ ะ ไ ร แต่ก็มี แ ฟ น ค ลั บ ให้กำลังใจกันอย่างต่อ เ นื่ อ ง

แพท ณปภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *