แม่แตงโม พร้อมด้วยทนาย เตรียมยื่น กมธ.ยุติการตรวจสอบ

จากประเด็นการสืบค้นหาความจริง ที่ทางสังคมยังคงตั้งหน้าตั้งตารอชม


สำหรับคดีของนักแสดงสาวอย่าง แ ต ง โ ม-นิดา ที่ได้พลัดตกจากเรือส ปี ตโบ็ตแล้วเสียชีวิตนั้น


จากความคืบหน้า นายก ฤ ษ ณ ะ ศ รี บุ ญ พิ ม พ์ ส ว ย อดีทนายความของ แม่แตงโม หรือนางภ นิ ด า ศิระยุทธโยธิน


ได้มีการเข้าพบประธานค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก ม ธ.อย่างน า ย ส ม ช า ย แสวงการ


เพื่อที่จะเข้ายื่นขอความเป็นธรรม และขอให้มีการแ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม การในการตรวจสอบเจ้าที่ วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา


ผู้ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงห น่ ว ย ง า น ใ น ค ดี ข อ งการจากไปของ แตงโม-นิ ด า


ซึ่งนายก ฤ ษ ณ ะ ได้อยู่ในทีมชุดเดียวกับ พญ.คุณหญิง พ ร ทิ พ ย์ โ ร จ น์ สุ นั น ท์ อีกด้วย


ทั้งนี้ วันที่ 1 7 ห ม อ พ ร ทิ พ ย์ ได้มีการเข้าร่วมสังเกตการณ์ชั น สู ต ร ร่ า งของแตงโมรอบที่ สอง


พร้อมด้วย นายส ม ช า ย แ ส ว ง ก า ร ได้มีการเข้าตรวจเรือส ปี ต โบ๊ทอีกครั้งที่ จังหวัด นนทบุรี


และมากกว่านั้นทาง กมธ. ยังขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำ 5 คน เข้าเครื่องจับเท็จ เ พื่ อ ห ลั ก ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม


จนพล.ต.ท.จิ ร พั ฒ น์ ภู มิ จิ ต ร ได้ระบุว่า อาจเข้าข่ายแ ท ร กแ ซ ง ท า งเ จ้ าหน้าที่รัฐ


ล่าสุด มีการรายงายว่า แม่ของแตงโม จะมีการยื่ น ห นั ง สื อ ถึ ง ก ร ร ม า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า วันนี้ 28 มี.ค.


เพื่อเป็นการขอถอนเรื่องร้องของค ดี แ ต ง โ ม ออก.ก ม ธ. และขอให้คุณหมอพ ร ทิ พย์  ยุติแ ท ร ก แ ซ งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภาพของคุณหมอพรทิพย์

ภาพของแตงโม-นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *