กรมอุตุฯ เตือน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน หลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้ง

วันที่ 27 มี.ค.2565 กรม อุ ตุ นิ ย ม วิทยา พยา ก ร ณ์ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความ ก ด อากาศ สู ง หรือ ม ว ล อากาศ เ ย็ น กำลังปานกลางจากประเทศ จี น แ ผ่ ป ก ค ลุ ม ตอน ใ ต้ ของประเทศ จี น

และประเทศ เ วี ย ด นามตอน บ น แล้ว ค า ด ว่าจะ แ ผ่ ลงมาปก ค ลุ ม ภาคตะวันออก เ ฉี ย ง เหนือและทะเล จี น ใ ต้ ในวันนี้ (27 มี.ค. 65)

ขณะประเทศไทยตอน บ น มีอากาศ ร้ อ น อาจทำให้ เ กิ ด พ า ยุ อากาศ ร้ อ น เ กิ ด ขึ้น โดยจะ เ ริ่ ม จากภาคตะวัน อ อ ก เฉียงเหนือก่อน

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ ในวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค. 65)

โดยจะมีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ลมกระ โ ช ก แ ร ง และลูก เ ห็ บ ต ก บางแห่ง ฟ้า ผ่ า เ กิ ด ขึ้นในบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ดั ง กล่าว ร ะ วั ง อั น ต ร า ย ให้ ห ลี ก เ ลี่ ย ง การอยู่ในที่ โ ล่ ง แ จ้ ง ใ ต้ ต้นไม้ใหญ่

เกษตร ก ร ควรเตรียมการ ป้ อ ง กั น และ ร ะ วั ง ความ เ สี ย ห า ย ที่จะ เ กิ ด ต่อผล ผ ลิ ต ทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับความ ก ด อากาศต่ำในประเทศไทยตอน บ น อาจมีฟ้า ห ลั ว ในตอนกลางวัน แต่มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง บางแห่ง

พยากรณ์อากาศวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมี ฟ้ า ห ลั ว ในตอนกลางวัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ภาคใต้ และรวมถึง ก รุ ง เ ท พ และปริมณฑล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *