พล่ากุ้ง เผยแชทสาวนิรนาม ปมแตงโม

เรียกว่า สั ป ด า ห์ ที่ผ่านมา ทำเอา บ ร ร ด า  ช า ว เ น็ ต ต่างให้ความ ส น ใ จ และ ติ ด ต า ม

เรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา ที่ยังมีข้อ ส ง สั ย อยู่หลายประการ

ทั้งนี้ อยู่ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร ของเจ้า ห น้ า ที่ ที่ต้อง สื  บ หาความ จ ริ ง ของเรื่องนี้

โดยด้าน ห ล า ย ค น ก็ต่างตั้ง ป ร ะ เ ด็ น ของ ส ง สั ย และ พ ย า ย า ม ช่วย จั บ ผิ ด และหา ห ลั ก ฐ า น ของ ค ดี นี้

ล่าสุดด้าน ดี เ จ พล่ากุ้ง วรชาติ ได้ออกมาเผย ภ า พ แ ช ท กับ บุ ค ค ล ป ริ ศ น า ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว

ซึ่งเป็น แ ช ท ที่ เผยว่ามีคน รู้ จั ก เคย รั บ ง า น เ อ น กับคนเดียวกัน ที่อยู่ บ น เ รื อ แ ต ง โ ม ที่ระบุว่า

เป็นเรื่อง บ น เ รื อ ดู ป ร ะ ก อ บ กัน แต่อย่า เ พิ่ ง เ ชื่ อ ทั้งหมด ตามหา ค ว า ม จ ริ ง

และต่อมา ได้มีโพสต์ข้อความที่เขียนถึง ตำ  ร ว จ ไว้ด้วยว่า ตน นั บ ถื อ ตำรวจไทย  เ กี ย ร ติ  วิ นั ย  ก ล้ า ห า ญ

โพสต์

พล่ากุ้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *