ทนายตั๊ม เผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แตงโม

ก่อนหน้านี้ทางด้าน ท น า ย ตั้ม ษิทรา กับ พิ ธี ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ได้จัด ร า ย ก า ร ตอนพิ เ ศ ษ หอน ก ร ะ แ ส

เป็นการ ไ ล ฟ์ ส ด ผ่าน โ ซ เ ชี ย ล มี เ ดี ย ทางช่องของทั้งคู่ โดย พู ด ถึ ง เรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ต ของ

น า ง เ อ ก ดัง แตงโม นิดา และรวมไปถึง ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคนต่าง จั บ จ้ อ ง  คือเรื่องที่คุณแม่ของแตงโม

 

เผยถึงเรื่อง เ งิ  น เ ยี ย ว ย า 30 ล้ า น จนเป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า วิ พาก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างหนัก

ล่าสุด ทนายตั้ม มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว เป็น ข้ อ ค ว า ม ที่กำลัง ส น ท น า กับ บุ ค ค ล ป ริ ศ น า

ที่อยู่ใน แ ว ด ว ง ไ ฮ โ ซ ซึ่งเผยว่า ตนได้ ข้ อ มู ล สำคัญ จากคนที่น่า เ ชื่ อ ถื อ ได้มาบอกกับตนว่า

มีคนนึง เ ว ล า เที่ยว มักจะมี นิ สั ย ชอบ ห ย อ ด ย าให้ผู้หญิง ห ม ด ส ติ ทั้งนี้ได้บอกว่า อาจเป็น ข้ อ มู ล ที่ตนไม่รู้ หรือรู้แล้ว

แต่ไม่มี ห ลั ก ฐ า น เพื่อนก็ไม่ ก ล้ า ที่จะออกมา แ ฉ  พอเมื่อย้อน ก ลั บ วันที่ 5 ท น า ย ตั้มได้โพสต์ เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตนเองว่า

มีคนที่ เ กี่ ย ว กั บ แตงโม มา คุ ย ด้วย  วั น จั น ท ร์ รู้เรื่อง แ น่ น อ น จึงทำให้บรรดา ช า ว เ น็ ต ที่เห็น โ พ ส ต์ ดังกล่าวต่างเฝ้า  ร อ ติ ด ต า มกัน

ข้ อ ค ว า ม

ท น า ย ตั้ม กับ กรรชัย

ท น า ย ตั้ ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *