เผยภาพนาทีเครื่องบินโบอิง 737 ดิ่งลงสู่เนินเขาที่จีน

วันที่ 21 มี.ค.65 เดลี เ ม ล ร า ย งานว่ามี อุ บั ติ เ ห ตุ เครื่องบิน โ บ อิ้ ง 737 เที่ยวบิน เ อ็ ม ยู 5735 สายการบิน ไ ช น่ า อี ส เ ทิ ร์ น  กับ 132 ชี วิ ต บนเครื่องบิน

(ผู้ โ ด ย สาร 123 คน และ ลู ก เรือ 9 คน) ดิ่ ง จากความ สู ง 30,000 ฟุ ต สู่กลาง เ นิ น เ ข า ทำให้ เ กิ ด ลู ก ไ ฟ ขนาดใหญ่ ใ ก ล้ เมือง ห วู่ โ จ ว เขต เ ถิ ง ม ณ ฑ ล กวางสี ทาง ใ ต้ ของจีน

เ จ้ า หน้าที่ กู้ ภั ย ระบุว่า รถ ดั บ เ พ ลิ ง 23 คัน และ เ จ้ า หน้าที่ กู้ ภั ย 117 คน ไปจุด เ กิ ด เ ห ตุ เพื่อ ดั บ ไฟ และค้นหาผู้ ร อ ด ชี วิ ต

ไฟลต์ เ ร ด า ร์ ระบุว่า เที่ยว บิ น ออกจากเมือง คุ น ห มิ ง ทางตะวัน ต ก เ ฉี ย งใต้ เมื่อ 13.11 น. ตามเวลา ท้ อ ง ถิ่ น มีกำหนดการลง จ อ ด ในเมืองกวาง โ จ ว

เมือง ช า ย ฝั่งทางตะวันออกของจีน เมื่อเวลา 15.05 น. อย่างไรก็ตาม เส้นทางการบิน สิ้ น สุ ด ล ง เมื่อ 14.22 น. ที่ระดับความ สู ง 3,225 ฟุ ต

ด้วยความ เ ร็ ว 376 น็อต เครื่องบินอยู่ที่ระดับความ สู ง 29,000 ฟุ ต เวลา 14.22 น. เครื่องบิน ดิ่ ง ล ง มาที่ระดับความ สู ง 9,075  ฟุ ต

และ 20 วินาทีหลังจากนั้น เครื่องบิน ดิ่ ง ล ง มาที่ระดับความ สู ง 3,225 ฟุ ต และ ดิ่ ง แนว ตั้ ง ความ เ ร็ ว 31,000 ฟุ ต ต่อนาที

และเครื่องบินลำดังกล่าว ข า ด การติดต่อเมื่ออยู่เหนือ น่ า น ฟ้าเมือง ห วู่ โ จ ว ประ ธ า น า ธิ บ ดี สี จิ้ น ผิ ง แสดงความ ต ก ใ จ กับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง กล่าว และเรียก ร้ อ ง ความ พ ย า ย า ม ทั้งหมดในการ ช่ ว ย เหลือ

ขณะที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ สายการบิน ไ ช น่ า อี ส เ ทิ ร์ น เปลี่ยนเป็นสีขาวดำเพื่อ อ า ลั ย ผู้ที่ สั น นิ ษ ฐ า น น่าจะเป็น เ ห ยื่ อ จากเครื่องบิน ต ก การ สู ญ เ สี ย การค ว บ คุ ม น่าจะมีความเป็นไปได้ ม า ก ที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *