บุ๋ม ฟาดแรง บอกเลิกหนุ่มตระกูลดัง จริงจังไม่ได้ นามสกุลไม่ใหญ่พอ

ทางด้าน อ ดี ต นาง งาม ตัวแม่ อย่าง บุ๋ม ปนัดดา ที่ออกมาเผยเรื่องราวที่ ผู้ ช า ย มา จี บ แต่ต้องบอก เ ลิ ก

ซึ่งเล่าว่า มัน เ กิ ด ขึ้น ช่วงที่ตนเป็น น า ง ง า ม แล้ว โดย น า ม ส กุ ล วงษ์ผู้ดี ของตนนั้น เป็น น า ม ส กุ ล เก่าที่ ดู แ ล ฝั่ง ไ ท ย กับ กัม พู ชา

เป็น นาม ส กุ ล ได้รับ พ ร ะ ร า ช ท า น มา แต่ฝ่ายชาย ก ลั บ ไม่รู้จัก อาจจะไม่ใช่ ร ะ ดั บ ชั้น ตอนที่มา จี บ เหมือนเขาเป็น ต ร ะ กู ล ในกลุ่ม นั ก ก า ร เ มื อ ง

ก็มีวันนึงมาชวนตนไปนั่ง ร ถ เ ล่ น กิน ข้ า ว ก็ ขั บ ร ถ มากลางกรุงเทพ และได้ขึ้น ส ะ พ า น หนึ่ง ฝ่ายชายก็บอกว่า ส ะ พ า น นี้ ต ร ะ กู ล

เขาเป็นคนทำ ได้รับ เ ห ม า สัม ป ทาน ทำสะพาน จากนั้นเขาก็เริ่มเข้าโหมด ซี เ รี ย ส บอกตนว่า ชอบตนมาก

แต่เขาไม่ ส า ม า ร ถ ที่จะ จริง จัง เราได้ เพราะ ต ร ะ กู ล เขานั้น ต้ อ ง ก า ร ให้ แ ต่ ง ง า น กับคนที่ น า ม ส กุ ล ใหญ่โตพอกับเขา

ทำให้รู้สึกว่า มอง คุ ณ ค่ า คนที่ นาม ส กุล หรอ และจะมองผู้หญิงที่ ยื น ข้ า งๆ แค่ในวัน แต่ง งาน หรอ ไม่ได้มองกัน ต ล อ ด ชี วิต หรอ

ก็คือมองแค่ น า ม ส กุ ล มากกว่า ตัวตนและ จิ ต ใ จ เหมือนฝ่ายชายกำลังจะ ตัด สิน ใจ อ ะ ไ ร สักอย่าง แล้วบอกว่าแม่ ต้ อ ง ก า ร ให้ แ ต่ ง แบบ นี้

เพื่อจะ เ ส ริ ม ตระ กูล กัน บุ๋มจึงจับไหล่ แล้วบอกว่า ขอให้ โชค ดี ไปได้ดี จบกัน แค่ นี้ แ ห ล ะ ก็ให้ จ อ ด ร ถ แล้วนั่งแท๊กซี่ ก ลั บ เลย

สาวบุ๋ม

ปนัดดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *