พิธีกรรายการ แฉ โดน ราชทัณฑ์เอาผิด

เมื่อทางด้านรายการ แฉ ที่มีการออกมาเผย เกี่ยวกับผู้ ต้อง ขัง ค ดี Forex-3D โดยหนึ่งพิธีกร ได้มีการพูด พ า ด พิ ง กรมราชทัณฑ์

ไปถึงเรื่องกา รค ว บ คุ ม ดูแลผู้ ต้ อ ง ขั ง ค ดี ดังกล่าว มีการใช้ ชี วิ ตใ น เ รื อ น จำ ที่สุขสบายและยัง ส า ม า ร ถ ใช้โทรศัพท์ได้อีกด้วย

ล่าสุดทางด้าน นายอายุตม์ อ ธิ บ ดี กรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า การ ดู แ ล และ ป ฏิ บั ติ ผู้ ต้อง ขัง ใน เ รื อ น จำ นั้น

เป็นไปตามแนวทางและ น โ ย บ า ย ของกรมราชทัณฑ์ และถือ ร ะเ บี ย บ อย่างเคร่งครัด มิได้ให้ สิ ท ธิ แก่บุคคลใดเลย

ทุกคนล้วนมี สิ ท ธิ เท่าเทียมกันหมด และ ยื น ยั นว่า ไม่มีการให้ใช้ มื อ ถื อ ใน เรือน จำ อย่างแน่นอน เพราะกรมราชทัณฑ์จะ เ ข้ ม ง ว ด ต ร ว จ ค้น

และมีบท ลง โ ท ษ ชั ด เ จ น กับผู้กระทำผิด จึงอยากให้ประชาชนอย่า ห ล ง เชื่อคำกล่าว อ้ า ง หรือ ข้ อมู ล ที่ไม่เป็นจริง

จากนั้นได้เผยต่อว่า กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าว พ า ด พิ ง และ ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท ที่นำ ข้ อ มู ล อันเป็น เ ท็ จ ของสู่ระบบคอม พิว เตอร์

และเผยแพร่แบบ ส า ธ า ร ณ ะ ทำให้ผู้ที่ได้รับ ข่ า ว ส า ร เข้าใจผิด และ ส ง สั ย ในการทำงานของกรมราชทัณฑ์ จึงจะต้อง ดำ เ นิ น ก า ร ตาม ก ฎ ห ม า ย

รายการแฉ

พิธีกร

ลีน่าจัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *