แม่น้ำหนึ่ง ซัดกลับ หลังเปิดตัว ถูกแซะแฟนใหม่ หน้าคุ้น

สำหรับ เ จ้ า แ ม่ ใ บ้ ห ว ย ชื่อดัง อย่างแม่น้ำหนึ่ง ที่ก่อนหน้านี้ได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ถูก ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ง

อ้ า ง และ พ า ด พิ ง ว่าเธอเป็น มื อ ที่ ส า ม ซึ่งฝ่าย ช า ย เป็น พ นั ก ง า นใน บ ริ ษั ท ทราบชื่อว่า หนุ่มฟิล์ม

และแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมา ป ฏิ เ ส ธ เรื่องของ มื อ ที่ ส า มว่าไม่เป็นความ จ ริ ง แต่อย่างใด

จนเกิด ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างมาก ถึงกับไป ชี้ แ จ ง เรื่องราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ผ่าน ร า ย ก า ร ของหนุ่ม กรรชัย

ต่อมา แม่ น้ำ ห นึ่ ง ก็ออกมาเผยว่า ตนได้ ห ย่ า กับ อ ดี ต ส า มี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็น สา เ ห ตุ หลายคนจับตากับความรักครั้งใหม่

ล่าสุด ทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊คของ หนุ่มฟิล์ม ได้มีการ โ พ ส ต์ ภาพคู่กับแม่น้ำหนึ่ง และเผย รู ป ส วี ท ห ว า น

ผ่านสตอรี่อีกด้วย ที่ระบุว่า คิ มิ โ น โ ต๊ ะ โดย แ บ บ นี้ เรียกว่า เป็นการ เ ปิ ด ตั ว อย่างเป็น ท าง ก า ร หรือเปล่า

งานนี้ เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ตต่างเข้าแสดงความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม ที่ว่า แ ฟ น ใ ห ม่ หน้า คุ้ น จั

โพสต์

สตอรี่

เม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *