เผยภาพชีวิตหลังแต่งงาน!! “ยุ้ย จีรนันท์-ธัญญ์ ธนากร” หวานจนมดขึ้น

เผยภาพชีวิ.ตห.ลังแต่ ง ง.า น!!”ยุ้ย. จีรนั .นท์-.ธั ญญ์ธน า.ก.ร”หวา น จ.นมดขึ้น.

อีกหนึ่.ง.ค.รอบ.ค รัวที่.น่ารักแล .ะอบอุ่นอ. ยู่เ.สมอสำหรับครอ บ.ครั.ว.ข อง น างเ. อก สาวส.ว ยสา.วยุ้ย.จีรนัน.ท์. แ ล ะสา มีหนุ่ ม ธั.ญญ์ธนากร . นั .กแสด ง.ห.นุ่ม.งสา.ย บู๊ซึ่. .ง.ทั้งส องคน.ได้แ. ต่งง.านกัน เมื่อปีพศ 25.62ที่ผ่า.นมานั่.น เอง

ภ.าพข อง.สาวยุ้ ย
และสำ หรับ วันนี้ .ท.า งทีม.งานข่ าว.ดารา ก็จ.ะพาไป. เ .พื่ อนๆไปช.มภา .พชีวิตณปั .จจุ.บันข องทั้งคู่หลั .งทั้ง.คู่ได้แต่. งง า.นกันมานา น.ถึง2.ปี. แ ล้.วซึ่.งต้อง.บอกว่ าทั้งคู่นั้นดูมีคว. ามสุขมากๆ.เ พราะทั้งคู๋นั้.น ไปไหน ไป.กัน ตลอด . จะไป เ.ที่ยว. .ไ.ปกิน.ก็. จะ.มีภา .พโม.เมน.ต์น่ารัก ๆมา.ให้ช มและ.ติ.ด.ตาม. กั .นตลอด

.ภาพของ. สาวยุ้ย.
.ซึ่ง.ถ้าใค. รได้ติดตา.ม. อิน ส ตา.แกรมส่.วนตัว.ข อ.งสาว .ยุ้ ยจีร .นัน.ท์(@ .y.ui_ c hir.anan.) ล่ะ ก็จะได้เห็. น คว า.มสดใ.ส คว าม.อบอุ่น.ขอ งครอบค .รั ว อยู่เสมอๆ.โ ดยควา.ม รักขอ.งทั้งสองค่อนข้าง เ. .ป็นความรั กที่เรี ยบง่าย. ไ.ม่.หวื .อห วา .น่.าอิจฉา .สุดๆไ ปเ.ลยที เดี.ย.ว


ภ .าพ.ข อง.สาวยุ้ยแ.ล.ะ หนุ่มธั.ญญ์.


ภา พของสา.ว ยุ้ย.และ หนุ่.ม.ธัญญ์.


ภาพของ .สาวยุ้ ย แ.ละ.หนุ่มธัญญ์


ภ.าพข องสา.วยุ้ยแ.ละ หนุ่ มธัญ ญ์.


ภา พขอ.งส.า.วยุ้.ยและห.นุ่ .มธั.ญญ์


ภ.า.พ ขอ.งสา.วยุ้ย แ.ละหนุ่ มธัญญ์


ภาพ .ข องสา.วยุ้ยแ.ละ .หนุ่.มธั.ญญ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *