วิกกี้ แฟนเวียร์ เผยคลิปพูด 4 ภาษา คนดูทะลุหลักล้าน

กลายเป็น เ รื่ อ ง ร า ว ที่ ฮื อ ฮ า ของบรรดา แ ฟ น ค ลั บ หนุ่มเวียร์กันทีเดียว เมื่อคุณแม่แหม่ม พลอยไพลิน แม่แท้ๆของ

พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ ได้ออกมาเผยภาพ ร่ ว ม เ ฟ ร ม กับว่าที่ ลู ก ส ะ ใ ภ้ ทำให้หลายคนต่าง อ ย า ก รู้ จั ก

เธอกันอย่างล้นหลาม จนกระทั่ง มี ช า ว เ น็ ต ได้ ไป ค้ น ห า ป ร ะวั ติ ห ว า น ใ จ ของหนุ่มเวียร์จนรู้ว่า เธอชื่อ วิกกี้

จบ ป ริ ญ ญ า โ ทที่ต่าง ป ร ะ เ ท ศมี ดี ก รี เป็นถึง อ ดี ต แ อ ร์ โ ฮ ส เ ต ส แถมยังมีความ ส า ม า ร ถ พูดได้หลาย ภ า ษ า อีกด้วย

ส่วน ปั จ จุ บั น นั้นเป็น ผู้ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ส่วนตัวต้องบอกเลยทั้งสวย รวย เก่ง และ นิ สั ย ดี มาก

ล่าสุด ช า ว เ น็ ตได้เผย ค ลิ ป สาววิกกี้ ผ่านทาง ติ๊ ก ต๊ อ ก ที่กำลัง โ ช ว์ ส กิ ล พูด 4 ภ า ษ า กล่าวว่า

สวัสดีค่ะ จะมา ป ร ะ ก า ศ บนเครื่องบินนะ จากนั้นก็ต่ออีก 3 ภ า ษ า ไปกันแบบ รั ว ๆ ขอบอกเลยว่า

สำ เ นี ย ง ภ า ษ า นั้น เ ป๊ ะ มากไม่ ธ ร ร ม ด า จริงๆ เรียกว่าเป็น ค ลิ ป ที่ น่ า รั ก มาก งานนี้ทำเอา ห ล า ย ค น

ที่เห็นก็ต่างพากันเข้ามา ก ด ไ ล ท์ และแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กันมากมาย จน ย อ ด วิ ว ท ะ ลุ ถึง 3 ล้าน

โพสต์แม่

วิกกี้

เวียร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *