เบียร์ ใบหยก เผยคฤหาสน์ ที่หลายคนคาดไม่ถึง

สำหรับนัก ธุ ร กิ จ ชื่อดัง เบียร์ ใบหยก ลูกชายเจ้าของ ตึ ก ใ บ ห ย ก แถมยังเป็น ยู ทู ป เ บ อ ร์ ที่มีคน ติด ต า ม เกือบ 3 แสน

ล่าสุดทางด้าน เบียร์ ใบหยก กับ ภ ร ร ย า ได้เปิด ค ฤ ห า ส น์ ของตัวเองเป็น ค รั้ ง แ ร ก ที่ไม่มีใคร ค า ด ถึ ง ผ่านทางช่อง ยู ทู ป ตัวเอง

โดยพาไปดูห้องที่ใช้ทำ กิ จ ก ร ร ม ทุกอย่าง ทั้งห้อง ด น ต รี ลูก ห้อง เ ก็ บ ข อ ง วิ่ง นั่งเล่น และห้อง ป ร ะ ชุ ม ทางด้านหนุ่มเบียร์เผยว่า มัน ร ก มาก แค่คิดจะ ย้ า ย ของก็ เ ห นื่ อ ย แล้ว

และ ห้ อ ง น้ำ ชั้นล่างมีแค่ห้องเดียว เ ว ล า จะไปไหนก็ต้อง เ รี ย ง คิ ว กัน ภ ร ร ย า ถึงกับเอ่ยว่า จะ โ ช ว์ ทำไม เปิด ป ร ะ ตู มาก็ ต ก ใ จ แล้ว เพราะบางคน ค า ด ห วั ง ว่าเป็นแบบบ้าน ไ ฮ โ ซ

จากนั้นพาขึ้นไป ชั้ น ส อ ง ด้าน ภ ร ร ย า ก็ แ ซ ว ว่า ค ฤ ห า ส น์ หรือถ้ำ เพราะต้องผ่านจุด มื ดๆ ก่อนที่จะเข้าห้องนอน จะมีสองห้อง ห้องนี้กับห้อง ที่ น อ น กับลูก ก็นอนตาม ซ อ ก เ ตี ย ง

ส่วนห้อง เ สื้ อ ผ้ า ก็มี แต่ไม่อยากให้ดู เพราะ ร ก มาก ส่วนห้องของลูกสาวก็ ต ก แ ต่ ง ดู ส ด ใ ส สมกับวัย และลูกสาว น้องไอจัง เป็นคน ต ก แ ต่ ง เอง แบบ ส ไ ต ล์ น่ า รั กๆ

พ่อแม่ก็แค่ ช่ ว ย แต่ให้ลูก เ ลื อ ก อง ทีแรกที่จะพาดูบ้าน ภ ร ร ย า ก็ห่วง ก ลั ว บ้านรก เดี๋ยวบ้านไม่ ส ว ย แต่ตนคิดว่า ความ จ ริ ง ก็ ค ว า ม จ ริ ง มันเป็นตัวตนที่บ้านพวกเราเป็น แ บ บ นี้

ด้านเบียร์ เผยอีกว่า หลายคนอาจมองว่า โ ก ห ก นี่ไม่ใช่ ค ฤ ห า ส น์ แต่อยากบอกว่าคำว่า ค ฤ ห า ส น์แต่ละคนไม่ เ ห มื อ น กัน บางคนมีแค่ห้องเดียว อยู่ด้วยกันแล้ว รู้ สึ ก อ บ อุ่ น

มันก็คือ ค ฤ ห า ส น์ สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะบ้าน รถ เ สื้ อ ผ้ า หรือ อ ะไ ร ก็เป็นของนอกกาย แล้วถ้าบ้าน ห ลั ง ใ ห ญ่ แต่พออยู่ด้วยกัน ก ลั บ ท ะ เ ล า ะ กัน ไม่มี ค ว า ม สุ ข ก็ไม่มีใครอยากอยู่บ้านนั้น

แล้วถ้า ส ม มุ ติ มีคนสร้างบ้านหลังใหญ่ แล้วมา แ ย ก ค ร อ บ ค รั ว ตน ตนก็ไม่เอา ไม่ขอไปดีกว่า ยอมอยู่บ้านที่ของ เ ย อ ะ ๆ ร ก ๆ ไม่ใหญ่ แต่มัน ส า ม า ร ถ ต ก แ ต่ ง ให้สวยได้

แล้วเดินไปไหนมาก็ เ จ อ กันคุยกันได้ตลอด ไม่ใช่แบบอยู่บ้าน ต ร ง โ น้ น แล้วโทรมาว่ า ม า ห า หน่อย ตนว่าไม่มี ค ว า ม สุ ข นะ แต่ก็นะ คนเราก็ไม่เหมือนกัน เพราะบางคนอาจ ช อ บ

ที่มี ส ร ะ ว่ า ย น้ำ ใหญ่ โต๊ะ พ ลู ครัว ห รูใช้ของ แ พ ง สำหรับตนนั้นสิ่งที่ สำ คั ญ ที่สุด คือ ค ว า ม รั ก ความ อ บ อุ่ น ในบ้าน ไม่ต้องใช้ ข อ ง แ พ ง ๆ ขอแค่มี มู ล ค่ า ทาง จิ ต ใ จ ก็พอ

ส โ ล แ ก น ของพวกเราคือ คุ ณ ค่ า ต้องมาก่อน มู ล ค่ า เบียร์ได้เผยถึง ข้ อ คิ ด ว่า บ้านที่ อ บ อุ่ น คือ ค ฤ ห า ส น์ ของตน ได้อยู่กับคน ที่ เ ร า รั ก

เบียร์ ภ ร ร ย า

เบียร์ ใบหยก

บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *