แหม่ม วิลลี่ สูญเสียแม่แบบไม่ทันตั้งตัว

ก่อนหน้านี้ทางด้าน ค ร อ บ ค รั ว แมคอินทอช โดย วิลลี่ แหม่ม และคุณแม่ยุรภรณ์ ได้ เ ดิ น ท า ง ไป พั ก ผ่ อ น ที่ ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ

ช่วงปลาย เ ดื อ น พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ นั ด เ จ อ กั นที่ อั ง ก ฤ ษ เพราะเป็นที่ เ รี ย น ของน้องแมค ลูกชายแหม่ม คัทลียา

แต่แล้วอยู่ๆ ก็เกิด เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุ ด เ ศ ร้ า ที่เรียกว่าเป็นการ สู ญ เ สี ย ครั้งใหญ่ของครอบครัว เนื่องจากได้รับ ร า ย ง า น ว่า คุณแม่ยุรภรณ์ แมคอินทอซ

เป็น คุ ณ แ ม่ ของหนุ่มวิลลี่ และสาวแหม่ม ได้ เ สี ย ชี วิ ต อย่าง ก ะ ทั น หั น ช่วง ร ะ ห ว่ า ง พั ก ผ่ อ น ที่อังกฤษ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9/6/65

ตาม เ ว ล า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก่อนจะ บิ น ก ลั บ ไ ท ย เพียงแค่วันเดียว ส่วน ร า ย ล ะ เ อี ย ด การ เ สี ย ชี วิ ต อยู่ ร ะ ห ว่ า ง การ สื บ ส ว น ของ เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ อังกฤษ

และคาดว่า พิ ธี ศ พ จะถูก จั ด ขึ้ น ที่ต่างแดน ในเรื่องของ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ทางวิลลี่จะออกมาเผย ข้ อ มู ล อีกครั้ง ทั้งนี้วิลลี่จะเดินทาง ก ลั บ

มาถึงไทยในวันที่ 11 มิถุนายนนี้  งานนี้เหล่า บ ร ร ด า แฟนๆและคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามาแสดงความ เ สี ย ใ จ

และร่วมโพสต์ไว้ อ า ลั ย จำนวนมาก รวมไปถึง ตุ๊ก เดือนเต็ม ที่ขอ แ ส ด ง ความ เ สี ย ใ จ กับครอบครัว และขอให้คุณแม่ ห ลั บ ให้ ส บ า ย

โพสต์ไอจี

แหม่ม วิลลี่ กับคุณแม่

คุณแม่ยุรภรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *