แม่ขออายัดศพ แตงโม ครอบครัวยังคาใจ

มี ร า ย ง า น จากผู้ สื่ อ ข่ า ว วันที่ 12 มี.ค. 65 “ท น า ย กฤษณะ ศรีบุญ พิ ม พ์ ส ว ย” ท น า ย ค ว า ม ของแม่แตงโม

เ ดิ น ทางไป ยื่ น ห นั ง สื อ ข อ อ า ยั ด ศ พ ข อ ให้ ต ร ว จ พิ สู จ น์ ใ ห ม่ ในวันนี้เวลา 13.30 น. ที่ ตำ ร ว จ ภู ธ ร ภ า ค 1

น า ง ภนิดา ศิริยุทธ โ ย ธิ น แ ม่ ของแตงโม สั่ ง ใ ห้ ไป เ พื่ อ ข อ อ า ยั ด ศ พ ไป ต ร ว จ ที่ ส ถ า บั น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม

“ท น า ย กฤษณะ” ยื น ยั น คุ ณ แม่ ติ ด ใจ พิ รุ ธ ห ล า ย อย่าง จึ ง ตั ด สิ น ใ จ ยื่ น ข อ อ า ยั ด ศ พ น อ ก จ า ก แม่ก็มี

ค ร อ บ ค รั ว ที่ยัง ค า ใ จ กับ ร่ อ ง ร อ ย บ า ด แ ผ ล และ ข้ อ ส ง สั ย เ กี่ ย ว กับการ เ สี ย ชี วิ ต โดย กำ ลั ง ทำเรื่อง ป ร ะ ส า น

“น า ย เดชา กิตติ วิ ท ย า นั น ท์” เ จ้ า ของ เ พ จ ท น า ย ค ล า ย ทุ ก ข์ ที่ ป รึ ก ษ า ทาง ก ฏ ห ม า ย ของ ค ดี นี้

ส่ ว น วันที่ 14 มี.ค. 65 กำ ห น ด การ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ฌ า ป น กิ จ แตงโม ที่ ค ริ ส ต จั ก ร เ ม ธ อ ดิ ส ท์

ค ล อ ง สี่ ปทุมธานี ต้อง เ ลื่ อ น อ อ ก ไปอย่าง ไ ม่ มี กำ ห น ด จ น กว่าจะ เ ส ร็ จ สิ้ น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *