เท่ง เถิดเทิง เตรียมเปิดตลาดช่วยเหลือชาวบ้าน

เรียกว่า ก็ยังมีคน บั น เ ทิ ง หลายคนที่ เ ดื อ ด ร้ อ น จาก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บันของบ้านเรา และหนึ่งในนั้นก็คือ

ต ล ก ชื่อดัง เท่ง เถิดเทิง ที่ช่วงนี้ยังไม่ ส า ม า ร ถ ทำ กิ จ ก ร  ร ม ใน ว ง ก า ร บันเทิง ทำให้หนุ่มเท่ง ต้องอยู่กับบ้านมาเป็น เ ว ล า น า น

จึง ตั ด สิ น ใ จ พา ภ ร ร ย า สาว แม่มาลา ไป พั ก ผ่ อ น ที่บ้านสวน นอกจากงานใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง แล้ว หนุ่มเท่งยังมี ธุ ร กิ จส่วนตัว

ซึ่งเป็นตลาดเท่ง เถิดเทิง ไนท์ วิ น เ ท จ ที่นครนายกอีกด้วย แต่ก็ได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ จึงต้องปิดตลาดลง เป็น ร ะ ย ะ เ ว ล ามากกว่า 1 ปีแล้ว

ล่าสุดทางด้านเท่ง ได้ออกมาเผยภาพตลาด เลยทำให้เห็นภาพ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ร ก ร้ า ง และ เ งี ย บ เ ห ง า

ทั้งนี้ด้านเท่ง ได้เผยว่า ตนนั้นคิดว่า จะ ป รั บ ป รุ ง ตลาดใหม่ เพื่อช่วย เ ห ลื อ คนทำมาหากิน เพราะ รู้ สึ ก เห็นใจมาก

ที่ไม่สามารถ ทำ ม า ห า กิ น แบบเดิมได้ เลย เ ดื อ ด ร้  อ น กันไปหมด และดูเหมือน ส ถ า น ก า ร ณ์ ก็ยังไม่ท่าทีว่าจะดีขึ้น

แล้วสิ่งที่คิดคือจะ รี โ น เ ว ท ตลาดใหม่ทั้งหมด ทำ ห ลั ง  ค า ทั้งหมดใช้บัง แ ด ด บัง ฝ น ถ้าทุกอย่าง เ ส ร็ จ หมด

ก็จะ ก ลั บ มาเปิดอีกครั้ง และให้บรรดา พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า มาเปิดร้านกันฟรีๆ ไม่คิดค่า แ  ผ ง 1-2 เดือน เพื่อสร้าง กำ ลั ง ใ จ ให้กับทุกคน

เท่งกับแม่มาลา

เท่ง เถิดเทิง

ตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *