อัจฉริยะ ลั่นขอยุติบทบาท หลังถูกกดดันหนัก

ก่อนหน้านี้ นายอัจฉริยะ เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมา เ รี ย ก ร้ อ ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา

ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการ พ ลั ด ตกเรือ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า และ พ ย า ย า ม หา ห ลั ก ฐ า น ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง

 

กับเรื่องราวดังกล่าวมาโดยตลอด และได้มี เ สี ย ง วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างมากมาย

ล่าสุดทางด้าน อัจฉริยะ ที่เป็น ป ร ะ ธ า น ชมรม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ห .ยื่ อ อ. า ช. ญ า ก. ร ร .ม ได้ออกมาเผยผ่าน

ทาง เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ค ของชมรมดังกล่าว ว่า ทาง ช ม ร ม จะขอปิด เ พ จในวันนี้ 17/5/65 เ ว ล า 12.00

เนื่องจากว่า ถู ก ก ด ดั น หนักมาก และ ถูก ก ล่ า ว ห า ว่าไม่มี ข้ อ มู ล อันเป็น ค ว า ม จ ริ ง ซึ่ง โ ด น ก ลั่ น แ ก ล้ ง

ส า ร พั ด จากฝั่งตรงข้ามที่ เ สี ย ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ และได้มีการ ก ล่ า ว ห า ว่า ชมรมได้ไป ห ล อ ก ล วง เ งิ น

จาก ป ร ะ ช า ช น ทั้งที่ความ จ ริ ง นั้น ป ร ะ ช า ช นได้ บ ริ จ า ค เ งิ น ให้แก่ ช ม ร ม ด้วยความ ส มั ค ร ใ จ

และทางด้านชมรมไม่เคยได้ เ รี ย ก ร้ อ ง อ ะ ไ ร เลย ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณพี่น้อง ช า ว ไ ท ย ที่ ติ ด ต า ม

และให้ กำ ลั ง ใ จ ชมรมมาตลอด และวันนี้ชมรมขอ ยุ ติ บ า ท หลังจากนั้น ก็มีการ แ ช ร์ โพสต์ของ

เพจ เ สี ย ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ระบุว่า ฝาก ติ ด ต า ม เพจ พั น ธ มิ ต ร ด้วย เพราะ คว า ม จ ริ ง เป็นสิ่งที่ ปิ ด ไม่ได้

อัจฉริยะ

ประธานชมรม

เพจของชมรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *