แม่หมู ลั่นอยากเล่า กรณี ส้ม พิมรี่พาย โดนเช่นกัน

จากเรื่องราวที่เป็น ก ร ะ แ ส ดังของแม่ค้า อ อ น ไ ล น์ ส า ย แ ซ่ บ อย่าง พิมรี่พาย ที่ได้เข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณส้ม แม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว ลูก 3 คน ข า ย ข อ ง ตลาดนัด และเกิด ล้ ม ป่ ว ย

จนเป็น ผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ตี ยง โดยด้านพิมรี่พายได้พาไปหา ห ม อ ทำ ก า ย ภ า พ แล้วช่วยจัดห้องใหม่ เ ค ลี ย ร์ ข ย ะ ออกจากห้องที่อยู่เพื่อที่จะได้มี พื้ น ที่ ในทำ ก า ย ภ า พ

พร้อมกับ เ ช่ า ห้องเพิ่มให้เก็บของ ซึ่งเป็นคนออก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั้งหมด ต่อมา ด้านคุณส้มได้ไป ร้ อ ง เ รี ย น ผ่าน เ พ จ หนึ่ง ว่าทีมงานพิมรี่พาย ที่เข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ

ได้ขนของทั้งหมดออกไป ไม่ ย อ ม นำมาคืน พอ ติ ด ต่ อ ไปก็บอกจะ ช ด ใ ช้ แต่ เ งี ย บ ห า ย และยังกล่าวว่าด้านพิมรี่พายนั้น เปิดรับ บ ริ จ า ค เ งิ น แต่ไม่นำ เ งิ น มาให้กับตน

แถมตั้งแต่พิมรี่พายเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ ทำให้ เ งิ น รับ บ ริ จ า ค ตนลดน้อยลง จนกระทั้งเมื่อ 15/5/65 ทางด้านพิมรี่พายได้ออกมา ชี้ แ จ ง ถึง ป ร ะ เ ด็ น ดังกล่าวทั้งหมดว่า

ตนนั้น จ่ า ย เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ 1.2 แสนบาท ทั้งนี้ได้เผยว่า อ า ก า ร ป่ ว ย ของคุณส้ม มี โ อ ก า ส หายเป็นปกติ แต่ต้อง ก า ย ภ า พ ติ ด ต่ อ กัน 16 ครั้ง

ห ม อ จึงไม่ออก บั ต ร ผู้ พิ ก า ร ให้ และด้านพิมรี่พายก็ได้ โ ช ว์ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น การ รั ก ษ า ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25/12/64 ว่า ต อ น นี้ อ า ก า ร ดีขึ้นตามลำดับ

จน เ กื อ บ จะเป็นปกติแล้ว ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตัวและ เ ป ลี่ ย น อิ ริ ย า บ ถ ได้แล้ว และได้เผยอีกว่าด้านคุณส้ม ป ฏิ เ ส ธ การ รั ก ษ า ตั้งแต่ครั้งที่ 4 โดยอ้างว่า รู้ สึ ก ป่ ว ย ไม่มีแรง

จากนั้นด้าน ห ม อ ก็แจ้งว่าผู้ ป่ ว ย ไม่ขอทำ ก า ย ภ า พ อีก ส่วนเรื่องที่อ้างตนทำ ค ว า ม ส ะ อ า ด และนำของไปทิ้งหมด รวมไปถึงเรื่องเ ปิ ด รับ บ ริ จ า ค เ งิ น ด้วย

ตนขอ ยื น ยั น ว่าไม่เป็นความ จ ริ ง เลย ล่าสุด ด้านแม่หมู พิมพ์ผกา คุณแม่ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มสุด ฮ อ ต นาย ณภัทร ได้ แ ช ร์ ค ลิ ป ของพิมรี่พาย กรณีคุณส้ม

ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตน ที่ระบุว่า ขอ ท า น ไม่เคย ห ม ด ไป แต่แค่ เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ จากถนนมาอยู่ อ อ น ไ ล น์ และทำเป็น อ า ชี พ ด้วย พ ย า ย า ม

ทำให้ตัวเอง น่ า ส ง ส า ร หายอด บ ริ จ า ค ไป และด้านแม่หมูก็ยังบอกอีกว่า ตนก็ โ ด น มา เ ย อ ะ เหมือนกัน

พิมรี่พาย

แม่หมู

โพสต์ของหมู พิมพ์ผกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *