แจ็คกี้ ลั่นถึงเกรท จะเปิดตัว เก้า ให้บอกก่อน

สำหรับสาวแจ็คกี้ ที่ก่อนหน้านี้ออกตัว แ ร ง และ ชั ด เ จ น ว่าจะทำทุก วิ ถี ทางเพื่อ พิ ชิ ต หั ว ใ จ

ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เกรท วรินทร แต่ก็ไม่มีท่าทีที่ความ สั ม พั น ธ์ของทั้งคู่นั้นจะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

แต่แล้วด้าน แจ็คกี้ ก็ต้องเบาๆออกตัว แ ร ง แล้ว เพราะ ช่ ว ง นี้ ก ร ะ แ ส คู่ จิ้ น ของ เกรท วรินทร กับ เก้า สุภัสรา

กำลังมาแรงจาก ล ะ ค ร ที่ทั้งคู่ เล่นด้วยกัน และด้านสาวเก้า ก็เพิ่งจะออกมา ป ร ะ ก า ศ ตัวว่า โ ส ด อีก

ทั้งก่อนหน้านี้ หนุ่มเกรทเคยบอกว่า เก้าเป็น ผู้ ห  ญิ ง ที่ตรงกับ ส เ ป ก ของตน ยิ่งทำให้บรรดา แ ฟ น ค ลั บ

ต่าง เ ชี ย ร์ ให้ทั้งคู่มา ค บ กันจริงๆ ล่าสุด ด้านแจ็คกี้ ก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่อง คู่ จิ้ น ของ เกรท-เก้า ว่า

ก็เห็น ข่ า ว อยู่เหมือนกัน ก็ยังไ ม่รู้ว่าจะ ยั ง ไ ง พร้อม แ ซ ว ตัวเองว่า ออกตัว แ ร ง ก็ แ บ บ นี้ แ ห ล ะ ไม่สมหวัง

ทั้งนี้ได้ฝากไปถึงหนุ่มเกรทว่า ถ้าจะ ป ร ะ ก า ศ ตัว มี แ ฟ น ก็ช่วยมาบอกกับตนก่อน สั ก นิ ด เพื่อที่ซ้อมร้อง เ พ ล ง คำยินดี ไว้ล่วงหน้า

เกรท

เก้า

แจ็คกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *