ตร.เตรียมเปิดพยานหลักฐาน ว่าแตงโมตกจากท้ายเรือ

จาก ข่ า ว ของ ส า ว “แตงโม นิดา” ล่าสุด ตำ ร ว จ เตรียมเปิด พ ย า น หลัก ฐ า น สำ คั ญ ในวัน แ ถ ล ง ก า ร ณ์ 18 เม.ย.65

ยัง ยื น ยั น ว่าไม่ใช่การ ฆ า..ตก ร ร ม ไม่มีใครบนเรือ จ ง ใจทำให้แตงโม ต ก เรือ การตรวจ พิ สู จ น์ ของ ค ณ ะ แ พ ท ย์ 2 รอบ

ยื น ยั น ต ร ง กัน ว่าไม่มี ร่ อ ง ร อ ย การทำ ร้ า ย ไม่มีการ ทุ บ ตี ศีรษะไม่ แ ต ก ไม่มี ร อ ย บ อ บ ช้ำ ตาม ร่ า ง กาย

บนเรือตรวจ ค ร า บ โ ล หิ ต แล้วทุกจุดไม่มี ค ร า บ เ ลื อ ด แต่อย่างใด ส่วนคำให้ ก า ร ของ 5 คนบนเรือ

มีให้การ เ ท็ จ และทำ ล า ย ห ลั ก ฐ า น เนื่องจาก ก ลั ว ความ ผิ ด เรื่อง เ ม า โดย ร ะ บุ ว่า เห็นแตงโม

อยู่ที่ ท้ า ย เรือ ว่าไปจับขาแซน ปั ส ส า ว ะ และแซนก็ยอมรับตั้งแต่แรกว่าเป็นคนที่อยู่กับแตงโมในนาที เ กิ ด เ ห ตุ

จ น ทำให้ โ ด น ตั้งข้อ ห า กระทำ ป ร ะ ม า ท จาก ก ร ณี ที่อยู่ด้วยกับผู้ เ สี ย ชี วิ ต แต่ไม่ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมี ห ลั ก ฐ า น

ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กับคำ ยื น ยั น ของแซน ว่าแตงโมไป ปั ส ส า ว ะ ท้ า ย เรือ มีที่ตำ ร ว จ ไม่เคยเปิด เ ผ ย คือสภาพตอนพบ ร่ า ง

เสื้อผ้าอยู่ในสภาพ ป ก ติ ไม่มีการทำ ร้ า ย และการ แ ถ ล ง ในวันที่ 18 เม.ย. จะสรุปรูป ค ดี ว่า เป็น อุ บั ติ เ ห ตุ ไม่ใช่ ฆ า..ต ก ร ..ร ม

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *