ดีเจต้นหอม คาใจ โพล่งถามอนุวัตตรงๆ

เริ่ม เ ข้ า สู่ ว ง ก า ร โดยการเป็นผู้ประ ก า ศ ข่ า ว และ พิ ธี ก ร สาย ฮ า ประจำของ ช่ อ ง 7 สี

“หนุ่ม อนุวัต จั ด ให้” (อนุวัต เฟื่อง ท อ ง แดง) ที่ล่าสุด ได้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป

โ บ ก มือ ร่ำ ล า ช่อง 7 ทั้งน้ำ ต า พร้อมเขียนข้อความ เ อ า ไว้ว่า

“ถึงเวลาต้อง เ ก็ บ กระเป๋า อ อ ก จากบ้านที่ อ บ อุ่ น 15 ปี รั ก นะทุกคน ช่อง 7 สี ทีวี เ พื่ อ คุณ”

ทำให้ บ ร ร ด า แ ฟ น ค ลั บ และคน บั น เ ทิ ง เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ กัน รั ว ๆ

รวมถึง “ดี เ จ ต้นหอม ศกุนตลา” ก็เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ ถาม ต ร งๆ ว่า “ทำไม อ่ ะ มึ ง”

นอกจากนี้ยังมี พ ร ะ เ อ ก ช่อง 7 อาทิ มิกค์ ท อ ง ระย้า , เข้ม หัสวีร์ , เอส กันตพงศ์ , โ ห น ธนากร

และเพื่อนๆ ร่ ว ม งาน อาทิ นิหน่า สุฐิตา , ทับทิม อัญรินทร์ , ไก่ สมพล เป็นต้น ค อ ม เ ม น ต์ ส่ง หั ว ใ จ กันเข้ามา รั ว ๆ

ดีเจต้นหอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *