จ๊ะ นงผณี ถูกหลอกคูณ 20 ล้าน มดดำ วอนให้หยุด

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง ชื่อดัง อย่าง จ๊ะ นงผณี ได้มาร่วม พู ด คุ  ยผ่านรายการ แ ฉ ที่ มดดำ เป็นพิธีกร

ซึ่งได้เผยถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่เคย ถู ก ห ล อ ก จาก ฟ อ ร์ เ ร็ ก ซ์ ไป 20 ล้าน

ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยว่า ที่ถูก ห ล อ ก เป็นครที่รู้จัก แจ๊ค ธนพล ซึ่งเขา ว า ง แ ผ น มาเป็นปี และมี ร า ช ก า ร อยู่ข้างหลัง

ด้านมดดำจึงถามว่าครั้งนี้ โ ด น ไปเท่าไหร่ 40 ล้านหรอ ดีเจดาด้า ส ว น ขึ้นทันที 60 ล้านแล้วที่สาวจ๊ะ โ ด น ห ล อ ก

ส่วนเรื่องคนที่ ห ล อ ก สาวจ๊ะนั้น ยังไม่ ส า ม า ร ถ บอก ข้ อ มู ล ได้ เนื่องจาก ต อ น นี้อยู่ใน ก ร ะ บ ว น การ ก ฎ ห ม า ย

และมี ห ม า ย จั บ แล้ว แค่ยัง จั บ ไม่ได้ ถึงขณะที่ แจง ภ ร ร ย  า แจ๊ส ชวนชื่น โทรมาหาตน บอกให้ไป ขุ ด บ่ อเพื่อเอา เ งิ น ไปฝัง

ต่อมาสาวจ๊ะ เผยว่า มาชวน ล ง ทุ น แต่ตนไม่ได้โง่ แค่ มิ จ ฉ า ชี พ ฉ ล า ด มาใน รู ป แ บ บ ของ แ ฟ น ค ลั บ

ที่คอย ป ก ป้ อ ง ตนตลอด แล้วตนทำ เ พ จ พ ร ะ ก็มาร่วม ป ร ะ มู ล 4-5 เดือน ก็เป็น ล้ า นอยู่ เขามี ค อ น โ ด หลายที่

และก็ ส ร้ า ง ส ต อ รี่ธุ ร กิ จมาชวนเรา เหมือนให้เรา ต า ย ก่อน เพราะไม่ เ ย อ ะ เป็นการ ล ง ทุ น ที่ได้ คื น มาบ้างแล้ว

โดยทางด้านสาวจ๊ะยอมรับว่า เ ค รี ย ด มาก คงเป็น ก ร ร ม เรา ก็เราไม่มีงานด้วย เห็นว่าเป็นการ ล ง ทุ น

ไม่คิดว่าเป็น มิ จ ฉ า ชี พ ด้านมดดำ จึงยก มื อ ไ ห ว้ พร้อมบอกว่า ให้สาวจ๊ะ ห ยุ ด ล ง ทุ น เถอะ

สาวจ๊ะ

จ๊ะ นงผณี

จากรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *