ดวงเดือน เตรียมพา สรพงศ์ กลับวัดหลวงพ่อโต

“สรพงษ์ ชาตรี” ศิ ล ปิ น แห่ง ช า ติ สาขา ศิ ล ป ะ การ แ ส ด ง จ า ก ไ  ป แล้วประมาณ 1 เดือน

ที่ จ า ก ไ ป อย่าง ส ง บ อย่างไม่มีวัน ก ลั บ ถื อ เป็นเรื่อง เ ศ ร้ า ที่สุดสำหรับใครหลายๆคน

และสำหรับ ภ ร ร ย า “ดวงเดือน จิไธสงค์” ล่าสุดได้ เ ผ ย ภาพคู่กับสรพงศ์

ใน เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัว พร้อม ข้ อ ค ว า ม บอก กำ ห น ด ก า ร ว่า เพื่อให้พี่เอก

ได้ ก ลั บ ไปอยู่ในที่ที่พี่ รั ก และ ผู ก พั น มอบทั้ง ชี วิ ต เพื่อ ง า น อัน ยิ่ ง ใ ห ญ่

จากพื้นที่ ร้ า ง ก็ ก ล า ย เป็น อุ ท ย า น ล า น บุ ญ ให้คนได้เข้าไป ทำ บุ ญ

เป็น ม ห า วิ ห า ร ฯ ง ด ง า ม ณ อุ ท ย า น ม ห า วิ ห า รส ม เ ด็ จ พ ร ะ พุ ฒ า จ า ร ย์ โ ต

บ้านโน่นกุ่ม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *