สงกรานต์ เผยภาพแรกหลังรักษาตัวนานในไอซียู

หลังจากได้ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” โ ช ว์ การ์ดน่า รั ก ๆจากน้องปีใหม่และแม่แอฟ

มาให้ ห า ย จากอาการ บ า ด เ จ็ บ ล่าสุด ได้โพสต์ ส ต อ รี่ แบบ รั ว ๆ หลัง ห า ย ไป รั ก ษ า ตัวนาน

ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิริราชอาการ ห นั ก หนา ส า หั ส ได้โพสต์ ค ลิ ป ขณะ ลุ ก ขึ้นจากเตียง

มา ข ยั บ ร่างกายพร้อมข้อความว่า “ICU มาเจ็ดวันได้เวลา ก ลั บ มา ดู แ ล สุขภาพ ค รั บ”

และยัง โ พ ส ต์ ภาพคุณแม่มา เ ยี่ ย ม “แม่มา เ ยี่ ย ม บอกแม่ไม่ต้อง ห่ ว ง แล้ว แ ข็ ง แ ร ง มากตอนนี้

มี อ ะ ไ ห ล่ ไทเทเนี่ยมเพิ่มขึ้นอีกชิ้น” และยังโพสต์กำลังใจจากเพื่อนๆที่ส่งให้ในช่วง รั ก ษ า ตั ว

วันที่ 4 เม.ย.65 ยังได้ โ พ ส ต์ ภาพหน้าตาที่ยังมี ร่ อ ง ร อ ย บ า ด แ ผ ล อยู่ พร้อมข้อความว่า

“ข อ บ พ ร ะ คุ ณ จากใจจริงคุณ ห ม อ ทุกท่านและ คุ ณ พ ย า บ า ล ทุกท่านที่ช่วย ก รุ ณ า

ดู แ ล ผ ม เป็นอย่างดี ค รั บ กว่า เ ฟ ส ไ อ ดี จะจำผมได้” แ ฟ น ค ลั บ พากันส่งกำลัง ใ จ ให้สงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *