อิงฟ้า วราหะ แจงแล้วพร้อมขอโทษ ปมพูดในไลฟ์สด

อิงฟ้า วราหะ Miss Grand Thailand 2022 กับประ เ ด็ น ด ร า ม่ า

จาก ก ร ณี ที่ก่อนหน้านี้ เ จ้ า ตัวได้มีการออกมาพูดใน ไ ล ฟ์ ถึงประ เ ด็ น LGBTQ+

และก็มี จั ง ห ว ะ หนึ่งที่เธอได้พูดคำว่า เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ จ น ทำ เ อ า โลก โ ซ เ ชี ย ล

ออกมาพูดถึงประ เ ด็ น ดั ง กล่าวอย่างมากมาย ล่าสุด อิงฟ้า มีการออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ถึงประ เ ด็ น ดั ง กล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับ ร่ า ย ข้อความยาวผ่าน ท วิ ต เตอร์ในครั้งนี้ว่า

“ประ เ ด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้น กับคำที่ฟ้าพูดใน ไ ล ฟ์ เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ ต้อง ข อ โ ท ษ และ ข อ อ ภั ย

ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ผิ ด ใน เ จ ต น า ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึง ไม่มี เ จ ต น า ที่จะ ก่ อ ให้เกิด

ความรู้สึกไม่ดี หรือ คุ ก ค า ม ใดๆ เกิดจากการพูดโดยไม่ได้ ไ ต ร่ ต ร อ ง และมุมมองความ ผิ ด พ ล า ด ที่ไม่ได้ตั้งใจ

ต้อง ข อ โ ท ษ กับสิ่งที่เกิดขึ้น และ ข อ โ ท ษ สำหรับคนที่รับฟังแล้วรู้สึกไม่ดี ขอย้ำว่าตัว ฟ้าเองไม่มี เ จ ต น า ใด

ที่ไม่ดีกับมุมมอง LGBTQ + ขอน้อมรับทุกคำ ตั ก เ ตื อ น จะไม่ให้ เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้ เ กิ ด ขึ้นอีกต่อไป”

อิงฟ้า วราหะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *