ดราม่าหนัก แม่หนูน้อยกล้วยไข่ โวยกลางเวที คืนรางวัล

เมื่อทางจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงาน ส า ร ท ไ ท ย กล้วยไข่และของดี กำแพงเพชร

ได้ ป ร ะ ก ว ด หนูน้อย กล้วยไข่ จากนั้นก็ เ กิ ด กระ แส ด ร า ม่ า ใน โ ล ก อ อ น ไ ล น์ อย่างมาก

หลังมีผู้ ป ก ค ร อ ง ของผู้ เข้า ป ร ะ ก ว ด ที่ไม่ พ อ ใ จ ผลการ ตัด สิน ในการ ป ร ะ ก ว ด

ได้ขึ้นไปบน เ ว ที ประ กวด ป ล ด ส า ย สะพาน และคืนถ้วย ร า ง วั ล รอง อัน ดับ 1

แล้ว จู ง มื อ ลูกลง เ ว ที ทันที ทำให้หลายคนต่าง ส ง สั ย ว่าเกิด อ ะ ไ ร ขึ้น

ต่อมาทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค Ruedee Rakphuang ที่เป็นแม่ของผู้เข้า ป ร ะ ก ว ด ได้ออกมาเผยถึงความไม่ ยุ ติ ธ ร ร ม

และไม่ โ ป ร่ ง ใ ส ของการ ตั ด สิ น คณะ ก ร ร ม ก า ร และกอง ป ร ะ ก ว ดเนื่องจากผลที่ออกมา คั ด ค้ า น สายตา

พอขอดู ค ะ แ น น ดิบ ที่เป็น ล า ย มื อ ของคณะกรรมการ ก็ไม่ได้รับการ เ ปิ ด เ ผ ย แถมยังถูก ย้ อน ก ลั บว่า ไม่พอใจ ก็ไปจัด ป ระ ก ว ด เอง

โพสต์ของแม่

ช่วง ป  ระ ก ว ด

ด ร า ม่ า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *