นุ๊ก ธนดล เผยเลิกนางเอก อาย ปรียานัฐ แล้ว หลังถูกแฟนๆถล่มหนัก

ล่าสุดทางด้าน นุ๊ก ธนดล ได้มาร่วมงาน ป ร ะ ก า ศ ราง วัล ภาพยนตร์ แ ห่ ง ช า ติ สุ พรรณ หงส์ ครั้งที่ 30

จึงถือ โ อ ก า ส อั พ เ ด ท เรื่อง หั ว ใ จ ของหนุ่มนุ๊ก ซึ่งทางด้าน นุ๊ก ได้เผย ต อ น นี้ ส ถ า น ะ โ ส ด สนิท

โดยก่อนหน้านี้ มี ข่ า ว ว่าตนนั้น ค บ กับ น า ง ส า ว อาย ปรียานัฐ ซึ่งเป็นแค่ ร ะ ย ะ เ ว ล า สั้นๆ

เนื่องจากด้วย เ ห ตุ ผ ล หลายๆอย่าง แต่ขอบอกร าย ละ เอียด เ ลิ ก กันด้วยดี

มันก็มีหลายคนมองไปถึงเกี่ยว กับเรื่อง แ ฟ น ค ลั บหรือไม่ จะบอกเลยว่า ไม่เกี่ยวเลย

มันก็ขึ้นอยู่ แต่ละ มุ ม ม อ ง ของคน เพราะเรื่อง แ บ บ นี้ มันเป็นการ ตั ด สิ น ใ จ ของคนสองคน

ต อ น นี้ มีความ สุ ข กับการทำงาน แต่ก็ไม่ได้ ปิ ด กั้ น ตัวเอง ส่วนเรื่องที่ถูก แ ซ ะ แรง

ตนก็ไม่ได้ ต อ บ โ ต้ อ ะ ไ ร ก็จะ เ ลื อ กโฟ กัส คนที่ รั ก เราดีกว่า

นุ๊ก

สาวอาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *